You are here:

Irina Batrakov

-Konsten att läka trasig bokföring

Hjärtat i verksamheten är den ekonomiska hälsan

Något som vi snart såg efter att ha startat Rekonstruktionsgruppen (RG) var att behovet av hjälp med att ordna upp en bokföring i fritt fall var närmast oändligt bland landets mindre och medelstora företag. Det var mot denna bakgrund som vi tog beslutet att parallellt med den fortsatta expansionen av RG etablera dotterbolaget Vila Redovisning Norden AB. 

Ideal för att få Vila Redovisning på fötter var vår egen redovisningskonsult, Irina Batrakov, med lång erfarenhet och expertis inom konsten att läka trasig bokföring. Som Vila Redovisnings VD ger Irina nedan sina svar på några av de mest intressanta såväl som oroväckande frågeställningar som hon kommit i kontakt med sedan starten i september 2021. 

irina batrakov vila redovisning 

Dubbel bokföring

Bolag som får problem med att betala sina skulder verkar ofta även ha problem med att upprätthålla en fungerande bokföring. Hur kommer det sig? 

– Väldigt ofta är det så att den löpande bokföringen inte utförs enligt god redovisningssed, så att den i stället strider mot gällande lagar och regler. Ett av de vanligaste felen är vad vi brukar kallar ”dubbelbokföring”, det vill säga att en affärstransaktion bokas två gånger. Redovisningssystemet bygger visserligen på så kallad dubbel bokföring, där varje transaktion bokas både i debet och kredit, vilket dock är något helt annat än att bokas i dubblerat format. 

Hur brukar problemen med ett bolags redovisning se ut, och vad beror de på? 

– Utöver den nämnda ”dubbelbokföringen” är det vanligaste att det saknas underlag, att momsdeklarationer ej är avstämda eller att momsdeklarationerna inte rättats i bokföringen efter komplettering till Skatteverket. Ett annat vanligt förekommande problem är felaktigt beräknade lönebelopp, vilket även gör att källskatter och arbetsgivaravgifter blir fel. Men ett särskilt allvarligt fel är att bolag som förbrukat sitt eget kapital inte upprättat en så kallad kontrollbalansräkning, vilket direkt utsätter bolagets företrädare för personlig risk. 

Enligt den nya lagen får en ansökan om företagsrekonstruktion inte beviljas om ett bolag inte har en korrekt och uppdaterad bokföring. Varför är det så och vad tycker du om det? 

– Vi tillser att alltid noga följa alla nya lagar och regler. Innan rekonstruktionsansökan lämnas in måste all bokföring vara rättad och alla konton vara avstämda, det vill säga ett delårsbokslut måste vara upprättat. Därtill måste man försäkra sig om att alla olika deklarationer är korrekt ifyllda och inlämnade till Skatteverket. Och om det egna kapitalet är förbrukat måste en kontrollbalansräkning vara upprättad. Jag tycker faktiskt att det är bra att man nu ställer större krav på att bolagen inte ska komma undan med att slarva med sin bokföring och ändå få fördelen av en rekonstruktion. 

 

Anlita en auktoriserad redovisningskonsult

Vad blir följden av att ett bolag söker enkla och billiga lösningar för den löpande bokföringen i stället för att anlita en auktoriserad redovisningskonsult? 

– Särskilt här under den senaste tiden har det visat sig att det märkligt nog finns en utbredd tro bland företagare att man kan spara pengar åt bolaget genom att hitta en billigare bokhållare. Eftersom detta alltid verkar innebära att anlita en oerfaren redovisningskonsult, som normalt inte kan bokföring i grunden, kan resultatet bli enorma problem såsom skatterevision, bokföringsbrott, utmätning via Kronofogden och i förlängning personligt ansvar för bolagets styrelse. 

Vad är det svåraste med arbetet att läka ett bolags trasiga bokföring? 

– Jag brukar säga att det alltid är lättare att bygga ett nytt hus än att totalt bygga om ett gammalt och trasigt hus. Precis detsamma gäller för en felaktigt upprättad bokföring, där det oftast är både enklare och snabbare att börja om från början än att försöka utföra otaliga rättelser. Dessvärre är detta sällan möjligt, då bolagen inlämnat diverse deklarationer och hela årsredovisningar baserat på den fullständigt felaktig bokföringen. De bolag som vi möter tenderar att vara väldigt trasiga och behöver därför vår hjälp på alla möjliga olika sätt. Vad vi då försöker göra är att förklara vad som har gått fel, varför och vad som behöver göras för att rätta alla felen. Vi försöker sedan få till något av en ”psykologisk” dialog, där vi klargör att vi behöver bolagets hjälp för att kunna lösa problemen, det vill säga att jobba tillsammans med ledningen för att säkra bolagets framtid.

Svar inom 1h (måndag-fredag)