You are here:

Vad innebär: Att gå i borgen

Att gå i borgen för någon innebär att man antingen som privatperson eller bolag tar ansvar för någon annans skuld om denne inte kan fullgöra sina ekonomiska plikter. Det finns två typer av borgensåtaganden; enkel borgen och proprieborgen. I det förstnämnda fallet, enkel borgen, innebär det att borgensmannen, det vill säga den som åtagit sig att borga för någon annans skuld, är betalningsansvarig för en specifik skuld och ett specificerat belopp. Den som lånat ut pengar kan kräva att borgenären ska betala skulden först när låntagaren, trots flera försök att få betalt, misslyckats. Borgenären är då ansvarig för att betala skulden om låntagaren inte kan göra det.

Proprieborgen är den vanligaste typen av borgensåtaganden som också ger långivaren bäst säkerhet då åtagandet inte är begränsat till ett visst belopp eller en viss tid utan vanligtvis omfattar såväl nuvarande som framtida betalningsförpliktelser. Långivaren kan dessutom välja själv om denne vill rikta sitt betalningskrav mot borgensmannen eller mot låntagaren direkt och behöver alltså inte först försöka få betalt från den ursprungliga låntagaren även om denne skulle ha möjlighet att betala sin skuld.

Svar inom 1h (måndag-fredag)