Vad är obestånd?

Vad betyder obestånd och hur kan du undvika att ditt företag drabbas?

Jurist och partner på Rekonstruktionsgruppen

Vad betyder obestånd?

Obestånd är när en privatperson eller företag inte längre har tillräckliga ekonomiska resurser för att betala sina skulder och att oförmågan inte är kortsiktig. Obestånd kan vara en följd av olika faktorer, såsom långvariga ekonomiska problem som bidragit till hög skuldsättning eller kreditförluster. När någon befinner sig på obestånd kan olika åtgärder vidtas för att hantera situationen, såsom skuldförhandlingar utom rätta, företagsrekonstruktion eller konkurs.

Hur kan vi hjälpa med ditt obestånd?

När obestånd hotar är det väldigt viktigt att agera snabb och undersöka alla möjligheter. Med vår ekonomiska och juridiska kompetens har vi möjlighet att undersöka och förstå din unika situation och skapa en plan för dig.

Låt oss undersöka din situation och hitta en lösning!

Hur kan bolag undvika obestånd?

Att säkerställa en stabil ekonomi för företaget är grunden för att undvika obestånd. Med kontinuerlig uppföljning med likviditet och en noggrann kostnadsstyrning kan man minska risken för obestånd. Ansvarsfull skuldsättning och regelbunden analys av ekonomiska läget är också kritiska för långsiktig stabilitet. Investeringar i digitalisering och kompetensutveckling av personalen är ytterligare åtgärder som kan trygga företagets position. Genom att vara proaktiva och flexibla kan företag skapa en stabil grund för hållbar tillväxt och undvika potentiella ekonomiska utmaningar.

Finns det alternativ till insolvens och konkurs?

Om obestånd eller insolvens hotar är det viktigt att agera snabbt för att undersöka vilka möjligheter det finns för bolaget. Om ett företag befinner sig i en kritisk ekonomisk situation kan vi på RekonstruktionsGruppen analysera ditt läge och rekommendera vad som är bäst för företaget. Om de ekonomiska svårigheterna är tillfälliga kan en företagsrekonstruktion vara ett alternativ för att återuppbygga företaget.

Kontakta oss nu för att utvärdera alla möjligheter!

Hotas ditt bolag av obestånd? Låt oss kolla!

Obestånd inträffar när en individ eller företag inte längre har tillräckliga ekonomiska resurser för att täcka sina skulder långsiktigt. Frågan om obestånd är framåtblickande och en prognos om åtminstone 6 månader bör göras.

Att undvika obestånd är en komplex process och kan variera beroende på situationen. Ofta inkluderar de skuldförhandlingar, ekonomisk planering, rekonstruktion av verksamheten eller ansökan om konkurs. Att konsultera med en ekonomisk rådgivare eller juridisk expert kan vara avgörande för att välja det bästa alternativet.

Obestånd och insolvens används ofta som synonymer. Båda termerna beskriver situationen där förfallna skulder inte kan betalas på över en överskådlig framtid.

Insolvens kan dock vara en mer formell term, ofta kopplad till juridiska processer och regleringar som hanterar betalningssvårigheter. I praktiken används de dock synonymt för att beskriva samma ekonomiska utmaningar.