You are here:

Vad innebär statlig lönegaranti?

Varför finns statlig lönegaranti?

Lönegaranti säkerställer att anställda får sina löner om företaget de arbetar för är i rekonstruktion eller går i konkurs. Lönegarantin är ett sätt att kvarhålla medel i företaget, vilket ökar chanserna att lyckas med en pågående företagsrekonstruktion. Detta samtidigt som de anställda kan känna sig trygga med att de får sina löner utbetalda.

Vad innebär statlig lönegaranti vid rekonstruktion av företag?

Lönekostnader är ofta den största utgiften för företag och det är naturligtvis svårt att hantera den när företag har likviditetsproblem. Under tiden företaget rekonstrueras täcks anställdas löner enligt lag av den statliga lönegarantin. Det innebär att löner, arbetsgivaravgifter och socialförsäkringsavgifter inte behöver betalas av företaget. Det statliga lönegarantisystemet ger företag en möjlighet att återhämta sig ekonomiskt medan anställda får sina löner som vanligt.

Lönegarantin kan omfatta lön som intjänats under de tre månaderna före rekonstruktionsbeslutet och som ännu inte betalats ut av företaget. Lönegarantin kan även omfatta lön som intjänats en månad efter rekonstruktionsbeslutet. Maxbeloppet per anställd är fyra prisbasbelopp, dvs. 229 200 k, som omfattar lön, provision, bonusar samt övriga ej utbetalda ersättningar.

Lönegaranti vid konkurs

Lönegaranti vid konkurs innebär ekonomiskt skydd för anställda när arbetsgivaren går i konkurs. Lönegarantin syftar till att säkerställa att alla anställda, inklusive deltids- och visstidsanställda, får sina obetalda löner och andra ersättningar om arbetsgivaren går i konkurs. Garantin täcker löner, semesterersättning och uppsägningslön upp till ett maximalt belopp.

Vid konkurs har obetalda löner företräde över andra fordringsägare. Det innebär att anställda får betalt först i konkurs. Anställda måste anmäla sina fordringar och ansöka om lönegaranti hos statens lönegarantiombud. Det finns även möjlighet till tidiga utbetalningar och särskild rätt till intäkter vid eventuell försäljning av företagets tillgångar. Anställda bör söka råd vid behov.

Vilka omfattas av lönegaranti?

I Sverige omfattas alla anställda, förutom ägare, av lönegarantin om arbetsgivaren går i konkurs. Det innebär att både deltidsanställda och visstidsanställda, tillsammans med andra former av anställningar, inkluderas. Lönegarantin täcker olika former av obetalda fordringar som anställda kan ha på grund av arbetsgivarens konkurs. Det inkluderar bland annat obetalda löner, semesterersättning och uppsägningslön.

Vem betalar lönegarantin?

Lönegarantin betalas ut av Länsstyrelsen under en förbestämd tidsperiod. Perioden kan omfatta löner som tjänats in tre månader innan ansökan om företagsrekonstruktion lämnas in och en månad efter. Antalet månader som omfattas av lönegarantin beror på de anställdas individuella lönenivåer dock. Det gäller både när företag går i konkurs och ansöker om rekonstruktion.

Efter att en ansökan om företagsrekonstruktion har beviljats, ska företagare vara lugn i vetskapen om att det finns åtgärder för att skydda de anställdas jobb och säkra deras löner under tiden. Efter rekonstruktionen ska företaget återbetala den bruttolön som länsstyrelsen stått för. Den utbetalda bruttolönen omfattas av ackordet i slutet av rekonstruktionen, då beloppen ofta skrivs ner en del. Detta, tillsammans med att arbetsgivaravgifter och sociala avgifter inte behöver betalas tillbaka, gör att kostnaden för bolaget ofta blir mindre än om bolaget själva betalat ut lönerna.

Hur ansöker man om lönegaranti?

För att ansöka om lönegaranti i Sverige, bör man följa vissa förfaranden och riktlinjer.

Nedan följer de allmänna stegen:

  • Anmäl dina obetalda fordringar, som löner och semesterersättning, till konkursförvaltaren genom att lämna in en konkursfordran.
  • Håll dig inom de angivna tidsramarna för fordringsanmälan för att säkerställa att ansökan är giltig.
  • Kontakta konkursförvaltningen för information om hur du anmäler dina fordringar och om det eventuellt krävs ytterligare dokumentation.
  • Håll dig informerad om statusen för din ansökan genom att hålla kontakt med konkursförvaltaren och lönegarantiombudet för eventuella uppdateringar eller ytterligare instruktioner.
  • Att söka rådgivning från fackföreningen eller en juridisk expert kan underlätta processen och säkerställa att alla krav och steg följs korrekt.

Behöver ni hjälp och råd kring frågor som rör konkurs eller företagsrekonstruktion? Tveka inte att boka in en gratis rådgivning med våra erfarna affärsrådgivare, jurister och ekonomer, så hjälper vi er att hitta den bästa lösningen framåt.

Kontakta oss för en företagsrekonstruktion!

Svar inom 1h (måndag-fredag)