Du är här:

Utlåtande från Marie Karlsson-Tuula, professor i civilrätt, angående förhållandet mellan ombud och rekonstruktör.

Enligt sakkunnigt utlåtande från Marie Karlsson-Tuula, professor i civilrätt, har rättsläget avseende möjligheten att agera ombud för gäldenärsföretag före och under ett rekonstruktionsförfarande analyserats. Analysen har utmynnat i att det står gäldenärsbolaget fritt att anlita ombud om arbetet sker inom ramen för fullmaktens gränser, samt inte inkräktar på arbete som ankommer på rekonstruktören att utföra enligt lag (2022:964) om företagsrekonstruktion. Vi uppfyller kravet på kompetensfördelningen mellan ombud och rekonstruktör.

– RekonstruktionsGruppen.

Utlåtande från Marie Karlsson-Tuula - Rekonstruktion

Svar inom 1h (måndag-fredag)