Undvik konkurs

Är ditt företag på väg att försättas i konkurs? Vidta rätt åtgärder i tid och undvik konkurs.

– När en konkurs blir aktuell är det viktigt att agera snabbt.

Undvik konkurs

Vad innebär konkurs?

En konkurs innebär att företaget avvecklas och att alla dess tillgångar används för att betala av skulder till borgenärerna.

När ett företag (gäldenären) inte kan betala sina skulder under en längre period är det på obestånd och ska försättas i konkurs. Det kan vara företaget själv som ansöker om konkurs eller så är det någon av fordringsägarna som skickar in en ansökan.

Det är sedan tingsrätten som beslutar om konkurs och tillsätter en konkursförvaltare vars uppgift är att fastställa vilka tillgångar och fordringar som finns i företaget så att tillgångarna kan göras om till pengar att betala borgenärerna med.

Så hjälper vi er att undvika konkurs

1. Spetskompetens inom insolvensrätt
Vi är utbildade advokater med spetskompetens inom insolvensrätt och har lång erfarenhet av att agera ombud för företagsägare och styrelser som är på väg att försättas i konkurs.
2. Granskning av företagets situation
Vårt arbete inleds alltid med en granskning av företagets situation där vi bedömer risker och kommer med förslag på lösningar.
3. Undvik personligt ansvar
Vi tittar på hur personligt betalningsansvar ska kunna undvikas samt tar fram en detaljerad åtgärdsplan för det fortsatta arbetet. Vi undersöker även vilka eventuella möjligheter som finns för att rädda företaget, t.ex. genom företagsrekonstruktion.
Föregående
Nästa

Så går en konkurs till - steg för steg

Steg 1

Ansökan om konkurs skickas in till tingsrätten, endera av gäldenären själv eller av någon fordringsägare.

Steg 2

Tingsrätten beslutar om konkurs och tillsätter en konkursförvaltare.

Steg 3

Konkursförvaltaren gör en förteckning över gäldenärens tillgångar och skulder, en så kallad konkursboupptäckning.

Steg 4

Konkursförvaltaren utreder om hela eller delar av verksamheten kan överlåtas till nya ägare. Delar av verksamheten som inte kan överlåtas säljs genom till exempel auktion. Gäldenärens utestående fordringar drivs in.

Steg 5

Ca 1-2 månader efter konkursbeslutet tar edgångssammanträdet plats vid tingsrätten. Vid edgångssammanträdet ska företagets ställföreträdare avlägga en ed på att uppgifterna i konkursbouppteckningen är riktiga.

Steg 6

Konkursförvaltaren fattar beslut om lönegaranti till företagets anställda.

Steg 7

Några månader efter konkursbeslutet presenteras en förvaltarberättelse. Förvaltarberättelsen upprättas av konkursförvaltaren och ska bland annat redogöra för hur och när företaget hamnat i obestånd, hur bokföringen skötts, om det finns grund för återvinning till konkursboet, om det skett olagliga transaktioner, om tidpunkten för styrelsens skyldighet av kontrollbalansräkningens upprättande samt om det finns grund för skadestånd.

Steg 8

Var sjätte månad därefter presenteras en halvårsberättelse.

Steg 9

När konkursförvaltaren sålt företagets alla egendomar och drivit in alla utestående fordringar ska denne enligt reglerna i förmånsrättslagen upprätta ett utdelningsförslag där medlen ska fördelas mellan borgenärerna.

Steg 10

Fastställandet av utdelningsförslaget beslutar tingsrätten om. Hur lång tid en konkurs tar varierar. Konkursförvaltaren försöker avveckla så snabbt som möjligt för att kostnaderna ska hållas nere.

Har du frågor om konkurs? Låt oss ringa upp dig.

Vanliga frågor och svar

Konkurs är ett strukturerat förfarande som innebär att konkursgäldenärens samlade tillgångar tas tillvara i syfte att kunna ge borgenärskollektivet (fordringsägarna) största möjliga utdelning. Vid konkurs tar en konkursförvaltare gäldenärens samlade tillgångar i anspråk och avvecklar företaget. I första hand realiserar konkursförvaltaren gäldenärens tillgångar och överskottet fördelas mellan fordringsägarna. Om det är till fördel för borgenärskollektivet kan konkursförvaltaren helt eller delvis driva verksamheten vidare under en begränsad period.

Ett aktiebolag är en självständig juridisk person, dvs. ett rättssubjekt som kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter. När ett aktiebolag går i konkurs avvecklas verksamheten och bolaget i sig, dvs. den juridiska personen, träder i likvidation.

Hur lång tid det tar att genomföra en konkurs varierar från fall till fall. Generellt kan en liten konkurs avslutas inom ett par månader, medan det kan ta flera år vid större och mer avancerade konkurser.

Skatteskulder utgör en konkursfordran och ska i den mån det är möjligt betalas med konkursboets medel. Vilken ställning en fordran har vid en konkurs avgörs av förmånsrättslagen. Det överskott som realisationen av ett konkursbos egendom inbringar går i första hand till betalning av konkursfordringar förenade med särskilda förmånsrätter (t.ex. panträtt och företagshypoteket). I andra hand täcks allmänna förmånsrätter (t.ex. revisorsarvode och lönefordringar). Om några medel därefter återstår går de till betalning av oprioriterade fodringar. Till den sistnämnda kategori hör statens fordringar för obetalda skatter och avgifter.

Inte som utgångspunkt, men har en bolagsföreträdare åsidosatt vissa lagstadgade skyldigheter kan det medför ett personligt ansvar för bolagets förpliktelser. Bestämmelser som kan leda till personligt ansvar, om de försummas, återfinns bl.a. i aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och skatteförfarandelagen.
Även utan direkt lagstöd kan bolagsföreträdare och aktieägare åläggas personligt ansvar för bolagets förpliktelser – så kallat ansvarsgenombrott. Det följer av Högsta domstolens praxis och det rör sig om särskilda undantagsfall. Se för ett exempel, NJA 2014 s. 877.

För att undvika personligt ansvar vid en bolagskonkurs gäller det att ha kännedom om och efterleva gällande rätt. Det kan därför vara en god idé att ta hjälp av en sakkunnig jurist som kan lämna vägledning och hjälpa till att skydda bolagets styrelse, VD och aktieägare.

Ett företag eller någon av hans eller hennes borgenärer kan vända sig till tingsrätten och ansöka om konkurs. När gäldenären lämnar in en konkursansökan ska rätten genast bifalla ansökan, vilket i praktiken sker samma dag som ansökan inkommit till rätten eller dagen efter.
När en borgenär ansöker om konkurs måste borgenären styrka sin behörighet, dvs. visa att det föreligger en giltig fordran mot gäldenären. När en borgenär ansöker om konkurs förutsätter rättens bifall att gäldenären är på obestånd. Med obestånd menas att gäldenären saknar förmåga att i rätt tid betala sina skulder och att problemet inte bara är tillfälligt.

En konkurs avslutas när tingsrätten har fastställt fördelningen av konkursboets tillgångar. När konkursgäldenären är ett aktiebolag upphör bolaget att existera i samma stund som konkursen avslutas, och det går då inte att kräva bolaget på ytterligare betalning.