You are here:

Tillfälliga anstånd med skatteinbetalningar

Inledning

Företag som drabbats ekonomiskt av den s.k. coronapandemin, höga el- och drivmedelspriser, den rådande konjunkturen eller av annat skäl har behov av likviditetsstöd kan ansöka om tillfälliga anstånd med skatteinbetalningar.

Anstånd kan medges för upp till tolv skatteperioder och såväl moms (mervärdesskatt), arbetsgivaravgifter och källskatt omfattas av reglerna.

De tillfälliga anstånden är uppdelade i tre led:

  1. Först kan företag söka anstånd för upp till 12 månader.
  2. Därefter kan företag ansöka om förlängning upp till 12 månader.
  3. När förlängningen närmar sig förfallodagen kan företaget ansöka om en avbetalningsplan på ytterligare 36 månader.

När ett företag har haft anstånd i upp till två år, kan företaget ansöka om en avbetalningsplan förenad med förlängning av anståndet. Avbetalningsplanen kan löpa i upp till 3 år, vilket innebär att skatterna ska vara slutbetalda senast 2027. För bolag med helårsredovisning av moms och omsättning under 3 miljoner kr kan slutbetalning ske under 2028.

Anstånd för redan inbetald skatt

I och med att anståndsmöjligheten bland annat syftar till att stödja företag som drabbats ekonomiskt av coronapandemin kan företaga ansöka om anstånd retroaktivt. Det innebär i korthet att företaget får tillbaka redan inbetalt skatt. Företag som får anstånd för en period som de redan har betalt in, kan alltså få tillbaka ett utbetalbart överskott till företagets skattekonto. Överskottet kan sedan utbetalas till företagets bankkonto, om verksamheten behöver likvid. Företaget kan också lämna överskottet på skattekontot och beloppet kommer i så fall att täcka kommande skatteinbetalningar. Har företaget obetalda skatter och skatteavgifter eller eventuella skatteskulder kommer den retroaktivt utbetalda skatten i första hand att täcka detta.

Kostnadsränta

På anståndsbeloppet tillkommer en låg kostnadsränta. Fram till den 1 november 2022 var kostnadsräntan 1,25 procent. Mellan den 1 november 2022 och 1 februari 2023 var kostnadsräntan 2,5 procent, mellan den 1 februari 2023 och 1 augusti 2023 var den 3,75 procent, och sedan den 1 augusti 2023 är kostnadsräntan 5 procent. Efter sex månader tillkommer en anståndsavgift på 0,1 procent av anståndsbeloppet. Den tas ut varje kalendermånad från och med den sjunde månaden till och med den månad då anståndsbeloppet betalas tillbaka.

Räntan och avgiften beslutas av riksdagen.

Räkneexempel

Kostnadsränta beräknas från och med dagen efter den ursprungliga förfallodagen till och med den dag då betalning sker, eller när anståndet upphör. Det har alltså ingen betydelse när företaget sökt eller beviljats anstånd, utan den relevanta tidpunkten för att kunna beräkna räntan är den ursprungliga förfallodag som i och med anståndet skjuts framåt till ett senare datum.

Ansöker ert företag exempelvis om anstånd med ett belopp om 100 000 kr och skattens ursprungliga förfallodag inföll i november 2021 utgår ränta med 1,25 procent för de första ca 12 månaderna. Förlänger företaget anståndet ökar den räntan succesivt enligt procentsatserna ovan.

Vem ansvarar för återbetalning av erhållen tidigare inbetald skatt?

Företag som får anstånd ansvarar självständigt för återbetalningen. Det är mycket viktigt att företaget sköter redovisning, betalning och inlämningen av skattedeklarationer. Vid brist i redovisning eller betalning till Skatteverket kan anstånden dras in och förfalla till omedelbar återbetalning. För det fall att ett företag inte kan betala sina skatter med rätt belopp i rätt tid finns det en risk för företrädaransvar.

Artikeln publicerad för första gången i januari 2023, och har därefter uppdateras i samband med räntehöjningar. Den senaste revideringen skedde i juli 2023.

Svar inom 1h (måndag-fredag)