You are here:

Stefan Wretling

– Chefsekonomen deklarerar

 

”Allt börjar med den finansiella analysen”

I intervjun med Vila Redovisnings VD Irina Batrakov framkom vikten av att ett bolag upprätthåller en korrekt och uppdaterad bokföring, som noga följer gällande lagar och regler liksom god redovisningssed. Detta är numera inte bara en förutsättning för att uppfylla de nya lagkraven som ställs på en ansökan om rekonstruktion; utan en korrekt och uppdaterad bokföring är det nämligen inte ens möjligt att genomföra den finansiella analys, på vilken hela idén om en gynnsam rekonstruktion baseras.

I det följande intervjuas RG:s chefsekonom Stefan Wretling, som har en mångårig revisionsbakgrund inom både privat och offentlig verksamhet – från Ericsson och NCC till Skatteverket och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Han berättar särskilt om betydelsen av att ta in extern expertis för att finna konstruktiva lösningar, och framför allt av att göra det i god tid innan problemen rotat sig så djupt att de blivit närmast olösliga.

Det är ju som regel ekonomiska problem som ligger bakom att ett bolag ansöker om rekonstruktion. Hur kan man med en finansiell analys se att ett bolag behöver rekonstruktion?

– Genom en finansiell analys upptäcker man tydligt om ett företag ”blöder” ekonomiskt och inte klarar sina löpande utgifter. Några enstaka månader med negativt kassaflöde överlever de flesta, men frågan som hela tiden är central är hur stark buffert företaget har för att ta sig vidare. Om företaget har en i grunden stark kassa eller villiga investerare är det inte några problem. De företag som vi möter har dock normalt uttömt de flesta möjligheter och behöver därför extern experthjälp för att komma vidare.

 

Behovet av ett par andra glasögon

Vilka typer av ekonomiska problem är det som går att lösa genom en rekonstruktion?

– Allt som oftast är det de mest akuta problemen som vi får ta tag i först; pengarna är helt enkelt slut i bolaget. Då gäller det att få till ett tillfälligt betalningsanstånd (ett så kallat moratorium) och detta erhålls genom en rekonstruktion. Vi kontaktar sedan Skatteverket, hyresvärdar, banker och andra borgenärer för att inleda dialog och förhandla åt bolaget parallellt med rekonstruktörens arbete. Detta arbete utförs på direkt uppdrag av ledningen, som bolagets eget ombud.

Vilken roll spelar sedan den finansiella analysen för att bolaget ska uppnå en lyckad rekonstruktion?

– Det är väldigt viktig att kunna bryta ut vad problemen är som bolaget har för att kunna komma vidare med konstruktiva lösningar. Det behövs då också ”ett par andra glasögon” än de som bolagets ledning haft, för att kunna se mer objektivt på situationen och inte med den emotionella bindningen som ofta bolaget själv har till de uppkomna problemen.

 

Vikten av att inte agera för sent

Hur går det till när bolaget når ett ackord och blir av med delar av sina skulder, och hur viktigt är det i en lyckad rekonstruktion?

– Att få till ett ackord i en rekonstruktion kan vara helt avgörande för att lyckas, men det behöver inte vara så. Varje rekonstruktion är unik och har sina egna förutsättningar beroende på bolagets behov. Ibland kan det räcka med ett moratorium och en delvis ändrad affärsplan och finansieringslösning för att klara sig vidare. I de fall som det behövs en skuldnedskrivning är det mycket viktigt att påvisa för alla borgenärer att detta är enda möjligheten för att komma vidare utan konkurs. En konkurs är många gånger mer smärtsam och ger oftast borgenärerna ett sämre utfall ekonomiskt än vad en skuldnedskrivning vid ett ackord skulle ge. När vi lyckats påvisa detta är förhandlingsläget ofta gott.

Vad är det ekonomiskt mest utmanande och lärorika med arbetet att genomföra en rekonstruktion?

– Det mest utmanande är oftast att bolaget kommer väldigt sent för att få hjälp. Företagsledningen har många gånger på egen hand sökt lösa problemen på olika sätt utan att lyckas, vilket i och för sig är naturligt. En företagare resonerar som så att ”Jag känner mitt företag bäst och vet därför också hur jag ska lösa våra problem bäst”. Detta stämmer för det mesta när det gäller vardagliga problem i den löpande driften, men när det i stället gäller fundamentala finansiella problem tenderar många bolag att sakna den kompetens som behövs för att göra analysen och komma till insikt. Vad som framför allt blir lärorikt är hur vi kan hjälpa företag att dra nytta av den tidigare kunskap som vi samlat på oss i liknande situationer i andra bolag, som därmed snabbt och effektivt kan föras vidare. Det är på det sättet som vi på RG kan utgöra skillnaden mellan fortsatt överlevnad och konkurs.

Svar inom 1h (måndag-fredag)