You are here:

Vad är en skulduppgörelse?

En skulduppgörelse kan ibland vara det enda verktyget som ett livskraftigt företag behöver för att klara en ekonomisk kris. 

 

I rekonstruktionsplanen kan gäldenärsbolaget erbjuda sina fordringsägare en skulduppgörelse som det sedan kommer röstas om under planförhandlingen. Vid en skulduppgörelse kommer parterna överens om hur stor del av skulderna som ska betalas och hur dessa ska betalas. Uppgörelsen fastställs sedan av tingsrätten och blir rättsligt bindande mellan parterna. Det finns ingen gräns för hur mycket skulderna kan skrivas ner med, men det förutsätts att förslaget vinner majoritet i varje borgenärsgrupp.  

 

Det finns fem borgenärsgrupper: En grupp består av prioriterade borgenärer, vilka är fordringsägare som innehar säkerhet för sin fordran. Vanligtvis rör det sig om banker med panträtt eller leasinggivare med återtagandeförbehåll inskrivna i sina avtal. Den andra gruppen är fordringsägare med offentligrättsliga fordringar, såsom Skatteverket. Den tredje gruppen omfattar så kallade borgenärer med efterställda fordringar. Alltså sådana fordringar som enligt lag eller avtal ska betalas efter att alla andra fordringsägare har erhållit full betalning. Den fjärde gruppen omfattar så kallade oprioriterade fordringsägare. De brukar utgöra den största gruppen och innefattar alla med privaträttsliga fordringar som inte har säkerhet för sitt anspråk – exempelvis leverantörer. Den sista huvudgruppen är aktieägare eller andra med ett intresse i bolagets verksamhet. Dessa fem huvudgrupper kan inte slås ihop. Däremot kan de skapas undergrupper inom en huvudgrupp om vissa fordringsägare har likvärdiga intressen. Det kan även vara möjligt för en och samma fordringsägare att få rösta i flera grupper om denne exempelvis både har prioriterade och oprioriterade fordringar. 

 

Gäldenärsbolaget kan erbjuda olika former av betalning till olika borgenärsgrupper. Betalning kan exempelvis ske genom kontant betalning, tjänster eller genom överlåtelse av ägarandelar i gäldenärsbolaget genom en s.k. debt-to-equity swap. Gäldenären kan även erbjuda olika stora skuldnedskrivningar till de olika borgenärsgrupperna.  

Rekonstruktionsgruppen hjälper företag tillbaka till lönsamhet

Svar inom 1h (måndag-fredag)