You are here:

Skillnaden mellan konkurs och företagsrekonstruktion

Vi reder ut skillnaden mellan konkurs och företagsrekonstruktion

Även om både företagsrekonstruktion och konkurs är möjliga förfaranden för företag som står inför betalningssvårigheter, har de helt olika syften. För dig som är osäker på vad de båda begreppen betyder reder vi i den här artikeln ut vilka skillnaderna mellan dem är.

 

Skilda syften

En konkurs är ett strukturerat förfarande som används när ett företag inte längre har möjlighet att betala sina skulder i rätt tid. Syftet med en konkurs är att företagets borgenärer ska få sina intressen tillgodosedda. Genom en konkurs avvecklas företaget helt. 

En företagsrekonstruktion är ett kraftfullt verktyg som syftar till att hjälpa företag med tillfälliga ekonomiska problem att komma till rätta med sina betalningssvårigheter och återfå lönsamhet. Till skillnad från en konkurs är målet att företaget, efter en lyckad rekonstruktion, helt eller delvis ska fortsätta sin verksamhet.

 

Förfoganderätt över verksamheten

I samband med konkursbeslutet utser tingsrätten en konkursförvaltare som har till uppgift att inleda avvecklingsprocessen och förvalta konkursboet. Konkursboet är den nya juridiska personen som har förfoganderätt över företagets tillgångar under konkursen. Konkursförvaltarens övergripande skyldighet är att avveckla företagets tillgångar och se till borgenärernas intressen. Vid konkursens slut upplöses företaget helt.

Vid en företagsrekonstruktion behåller ägare och ledning förfoganderätten över bolaget. Tingsrätten utser en rekonstruktör som agerar som rådgivare till företagsledningen samtidigt som de säkerställer intressen för fordringsägarna. Genom en företagsrekonstruktion får bolaget möjlighet att återfå sin lönsamhet, reglera sina skulder och fortsätta sin verksamhet på lång sikt.

 

Intäkter och skulder

Vid en konkurs tillfaller alla intäkter konkursboet. Fordringsägare riskerar att helt bli utan utdelning då eventuella tillgångar ofta minskar drastiskt i värde när de säljs inom ramen för ett konkursförfarande. I vissa fall kan företagets ägare och ledning bli personligt betalningsansvariga för bolagets skulder.

Under perioden för en företagsrekonstruktion fryses alla skulder och inga fordringsägare kan heller begära företaget i konkurs. Vanligtvis leder en rekonstruktion till ett förslag till skulduppgörelse som innebär att bolaget får sina skulder nedskrivna till viss del eller avskrivna helt. Rekonstruktion brukar vara fördelaktigare än konkurs för företagets fordringsägare, även om rekonstruktionen leder till skuldnedskrivningar. Det beror på att fordringsägarna vanligtvis får minst 25 % av sina fordringar betalda och har möjlighet att fortsätta göra affärer med företaget i framtiden, vilket kan generera ytterligare intäkter. Detta innebär att fordringsägarna kan få en större ekonomisk fördel genom att delta i rekonstruktionsprocessen istället för att företaget går i konkurs.

 

Avtal

Vid en konkurs bestämmer konkursförvaltaren vilka avtal företaget ska fortsätta att fullfölja. När konkursen är avslutad kommer alla avtal som skulle ha fortsatts att avslutas i samband med att företaget avvecklas.

Under en rekonstruktion får företaget inte betala fakturor för leveranser som erhållits innan beslutet om beviljad rekonstruktion. Löpande avtal som är tecknade innan rekonstruktionen måste fullföljas. Endast med företagets och rekonstruktörens samtycke kan ett sådant avtal rivas upp. Leverantörer har rätt att få betalt för alla leveranser som görs under rekonstruktionen och kan begära betalning enligt kontantprincipen eller i vissa fall genom förskottsbetalning. Detta ger leverantören skydd och möjliggör fortsatta affärsrelationer med företaget under rekonstruktionen.

 

Anställda

I en konkurs sägs alla anställda upp eftersom verksamheten ska avvecklas.

Vid en rekonstruktion får de anställda ofta behålla sina anställningar, men det kan bli aktuellt med uppsägningar om företaget behöver justera sin personalstyrka för att kunna återfå lönsamhet.

Vid både konkurs och företagsrekonstruktion har de anställda rätt till lönegaranti.

 

Vilket förfarande ska jag välja?

Om du önskar fortsätta driva verksamheten och tror att ditt företag har potential att återfå lönsamhet, bör du överväga en företagsrekonstruktion. Det finns flera fördelar med detta alternativ:

  • Du får tid och andrum att lösa företagets problem
  • Lönegaranti för anställda, en trygghet för dig och arbetstagarna
  • Företagets skulder fryses, du skyddas mot konkurs
  • Avtal som anses onödiga kan hävas, t ex hyresavtal
  • Kan eliminera det personliga betalningsansvaret för företagets företrädare

 

Kvinna som sitter i en soffa med dator

Svar inom 1h (måndag-fredag)