You are here:

Skatteanstånd – Utmaningar och ansvar vid betalningssvårigheter

Många företag hamnade i ekonomiska svårigheter under pandemin och sökte därför tillfälligt skatteanstånd för att lindra kortsiktiga betalningsproblem. Nu, när dessa anståndsperioder löper ut, möter företagen utmaningar när det kommer till att återbetala de skatteskulder som uppkommit under anståndsperioden. Trots initiala lättnader finns det risker och konsekvenser vid återbetalning.

Förlängning av skatteanstånd

För att mildra denna situation har Skatteverket infört en möjlighet till en tredje och sista förlängning på 36 månader, förutsatt att det finns en överenskommen avbetalningsplan. Det är dock inte alltid en enkel lösning och företag bör noga överväga sina alternativ för att undvika långsiktiga konsekvenser.

Företrädaransvar för obetalda skatter

Utöver skatteanståndsdilemmat måste företagsägare vara medvetna om företrädaransvaret. Det innebär att personer som anses vara legala eller faktiska företrädare för ett bolag kan hållas personligt ansvariga för obetalda skatter och avgifter. Denna aspekt kräver aktivt agerande och medvetenhet från företagsägare för att undvika personligt betalningsansvar.

Företagsägare bör vara medvetna om att företrädaransvaret kan aktualiseras vid obetald bolagsskatt, felaktig momsredovisning, uteblivna skatteavdrag på löner och utebliven anmälan om F-skatt. Att följa upp bolagets ekonomiska ställning och agera proaktivt är avgörande för att undvika personligt betalningsansvar.

Park med rött hus i bakgrunden

Befrielse från företrädaransvar

Det finns möjlighet till befrielse från företrädaransvar om specifika omständigheter kan påvisas. Dessa inkluderar att företrädaren saknat ägarintresse eller faktiskt bestämmande inflytande, eller att företrädaren blivit aktivt vilseledd om företagets ekonomiska situation. Trots detta är det viktigt att vara medveten om att vissa handlingar, som att överlåta driften av företaget på någon annan, inte nödvändigtvis befriar någon från företrädaransvar.

Både legala företrädare såsom bolagets styrelse och VD, samt faktiska företrädare, kan hållas personligt ansvariga. Legalt företrädaransvar omfattar styrelsens överordnade ansvar för bolagets organisation och förvaltning. Å andra sidan kan faktiska företrädare vara personer med starkt ekonomiskt intresse och bestämmande inflytande i bolaget.

Personligt betalningsansvar

För att en företrädare ska bli personligt betalningsansvarig krävs att handlingen har begåtts uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. Det innebär att företrädaren, antingen medvetet eller av grov oaktsamhet, har bidragit till att skatter eller avgifter inte betalats på förfallodagen. Åtgärder som visar att företrädaren aktivt arbetar för att lösa företagets skulder kan hjälpa till att undvika ansvar.

Även om en företrädare har handlat grovt oaktsamt, kan det personliga betalningsansvaret jämkas under vissa förutsättningar. Särskilda skäl, såsom ålder, hälsa eller aktiv betalningsvilja, kan användas som argument för befrielse från ansvar. Företrädaren måste dock tydligt kunna visa att ett sådant skäl föreligger för att befrias från det personliga betalningsansvaret.

Skatteanstånd är inte alltid lösningen

Sammanfattningsvis är skatteanstånd inte alltid en sådan lättnad som det vid första anblick kan verka vara. För företag som står inför betalningssvårigheter finns alternativ som företagsrekonstruktion att överväga. Genom en företagsrekonstruktion kan företaget omstrukturera resurser, omförhandla avtal och utforska nya möjligheter till ökad lönsamhet. Detta inkluderar även möjligheten till förhandlingar om skatteåterbetalning eller skuldnedskrivning.

För att få professionell vägledning i dessa komplexa frågor och för att undvika personligt betalningsansvar är det viktigt för företagare att söka professionell rådgivning, såsom hos Rekonstruktionsgruppen.

För företagare som befinner sig i ekonomiska svårigheter finns Rekonstruktionsgruppen tillgänglig för kostnadsfri rådgivning. Oavsett om det gäller skatteanstånd eller företagsrekonstruktion erbjuder vi professionell vägledning för att hantera dessa utmaningar.

Välkommen att kontakta oss!

Behöver du hjälp med ditt anstånd?

Svar inom 1h (måndag-fredag)