Du är här:

Rekonstruktörens Uppdrag

Rekonstruktörens uppdrag och kompetens

Det är bolaget som ansöker om företagsrekonstruktion som själva föreslår en lämplig rekonstruktör. En förutsättning för att lyckas med processen är naturligtvis att rekontruktören har kompetens för uppdraget samt har erfarenhet av den bransch bolaget verkar i då en rekonstruktion kan vara en komplicerad process. Det finns inga formella lagkrav på en rekonstruktörs kompetens så i princip kan vem som helst som inte är anställd vid en domstol eller hos Kronofogden utses. Dock måste fordringsägarna ha förtroende för personen i fråga. Att rekonstruktören har goda kunskaper inom juridik, företagsekonomi och företagsledning är således en självklarhet vilket gör att det ofta är jurister specialiserade på obeståndsrätt som utses.

 

Rekonstruktörens lämplighet

Skulle en rekonstruktör av någon anledning visa sig olämplig under processens gång, till exempel på grund av jäv eller kompetensbrist kan bolaget, en borgenär eller rekonstruktören själv begära att bli entledigad från uppdragen vilket tingsrätten fattar beslut om. Samtidigt bör den part som begär detta föreslå en ny rekonstruktör för att rekonstruktionsprocessen inte ska avbrytas.

 

Rekonstruktörens uppdrag

Vid en rekonstruktion har rekonstruktören till uppgift att granska bolagets ekonomi och ta reda på om förutsättningar finns för att lyckas med uppdraget. Följande frågetecken ska rekonstruktören räta ut;

  • Hur stor är bolagets skuldsättning?
  • Finns det möjligheter att åtgärda omedelbara såväl som långsiktiga likviditetsproblem?
  • Går det att finansiera ett ackord?
  • Behöver bolaget upprätta en kontrollbalansräkning?
  • Om det egna kapitalet är förbrukat, hur ska det återställas?

Om svaren på ovanstående frågor tyder på att bolaget har små eller inga möjligheter att överleva trots rekonstruktion bör bolaget överväga att lämna in en konkursansökan. Skulle svaren däremot tyda på att det finns goda möjligheter att återfå lönsamhet och reglera sina skulder genom rekonstruktionen kan man ansöka om detta. Tillsammans med rekonstruktören ska då bolaget upprätta en plan för hur rekonstruktionen ska genomföras. Denna plan ska sedan tingsrätten och de borgenärer bolaget har få ta del av.

Det är av största vikt att den fastslagna planen för hur processen ska gå till följs och måste man göra avvikelser från den är det viktigt att såväl rekonstruktören som bolaget kan motivera detta på ett tydligt sätt. Risken finns annars att fordringsägarna börjar tvivla på att man kommer att lyckas med rekonstruktionen och tingsrätten kan avbryta processen.

Rekonstruktionsprocessen ska genomföras genom ett tätt samarbete mellan rekonstruktören och bolaget. Bolagets företrädare har fortsatt ansvar för att driva verksamheten och har även firmateckningsrätten. De måste däremot ha rekonstruktörens godkännande i vissa frågor, till exempel åtgärder som har betydelse för bolagets ekonomiska ställning. Därtill finns det uppgifter under en rekonstruktionsprocess som inte får utföras av någon annan än rekonstruktören.

 

Statlig lönegaranti

Under en viss tid av en rekonstruktion ska staten betala bolagets anställdas löner. Beslut om detta fattas av rekonstruktören och det är länsstyrelsen som betalar ut lönerna. Att utnyttja lönegarantilagen kräver hög kompetens hos rekonstruktören för att detta sköts korrekt. För att lönerna ska kunna betalas ut i tid åligger det rekonstruktören att kontrollera att alla löneunderlag är riktiga och att rekonstruktören eller dennes organisation besitter kunskap om lagstiftningen vad gäller löner, semestrar och även vilka fordringar som omfattas av förmånsrätt.

Funderar du på om rekonstruktion är något för ditt företag?

Tveka inte att ställa dina frågor till oss.

Svar inom 24h (måndag-fredag)