You are here:

Vad gör en rekonstruktör?

Rekonstruktörens uppdrag 

Vid en rekonstruktion har rekonstruktören till uppgift att granska bolagets ekonomi och ta reda på om förutsättningarna finns för att bolaget skall leva vidare efter en rekonstruktion.

Följande frågetecken ska rekonstruktören räta ut:  

 • Skulderna
  Hur stor är bolagets skuldsättning? 
 • Likviditeten
  Finns det möjligheter att åtgärda omedelbara såväl som långsiktiga likviditetsproblem?
   
 • Ackordlösning
  Går det att finansiera ett ackord med befintliga borgenärer?
   
 • Kontrollbalansräkning
  Behöver bolaget upprätta en kontrollbalansräkning.
   Om det egna kapitalet är förbrukat, hur ska det återställas? 

Om svaren på ovanstående frågor tyder på att bolaget har små eller inga möjligheter att överleva trots rekonstruktion bör bolaget lämna in en konkursansökan.

Skulle svaren däremot tyda på att det finns goda möjligheter att återfå lönsamhet och reglera sina skulder genom rekonstruktionen kan man ansöka om detta.

Rekonstruktionsplan

Tillsammans med rekonstruktören ska då bolaget upprätta en plan för hur rekonstruktionen ska genomföras. Denna plan ska sedan tingsrätten och de borgenärer bolaget har få ta del av. Rekonstruktionsplanen ska sedan fastställas av tingsrätten.

Rekonstruktionsprocessen

Rekonstruktionsprocessen ska genomföras genom ett tätt samarbete mellan rekonstruktören och bolaget. Bolagets företrädare har fortsatt ansvar för att driva verksamheten och har även firmateckningsrätten.

De måste däremot ha rekonstruktörens godkännande i vissa frågor, till exempel åtgärder som har betydelse för bolagets ekonomiska ställning. Därtill finns det uppgifter under en rekonstruktionsprocess som inte får utföras av någon annan än rekonstruktören.    

 

Uppdrag och kompetens

Det är bolaget som ansöker om företagsrekonstruktion som själva föreslår en lämplig rekonstruktör. En förutsättning för att lyckas med processen är naturligtvis att rekontruktören har kompetens för uppdraget samt har erfarenhet av den bransch bolaget verkar i då en rekonstruktion kan vara en komplicerad process.

Den nya rekonstruktionslagen är tydlig med om vem som kan förordnas till rekonstruktör då denne ska besitta en gedigen kunskap inom obeståndsrätt och generellt tidigare blivit utsedd till konkursförvaltare.

De viktiga fordringsägarna ska innan ansökan ges in ha tillfrågats om de har förtroende för personen i fråga.

 

Lämplighet

Skulle en rekonstruktör av någon anledning visa sig olämplig under processens gång, till exempel på grund av jäv eller kompetensbrist kan bolaget, en borgenär eller rekonstruktören själv begära att bli entledigad från uppdragen vilket tingsrätten fattar beslut om.

Samtidigt bör den part som begär detta föreslå en ny rekonstruktör för att rekonstruktionsprocessen inte ska avbrytas.    

Statlig lönegaranti 

Under en viss tid av en rekonstruktion kan staten betala bolagets anställdas löner. Detta kallas lönegaranti.

Beslut om att detta ska ske fattas av rekonstruktören och det är Länsstyrelsen som betalar ut lönerna. Att nyttja lönegarantilagen kräver hög kompetens hos rekonstruktören för att detta sköts korrekt.

För att lönerna ska kunna betalas ut i tid åligger det rekonstruktören att kontrollera att alla löneunderlag är riktiga och att rekonstruktören eller dennes organisation besitter kunskap om lagstiftningen vad gäller löner, semestrar och även vilka fordringar som omfattas av förmånsrätt.  

Svar inom 1h (måndag-fredag)