You are here:

Rekonstruktionsförfarandet

Så här går en rekonstruktion till 

Initialt så söker företagaren kontakt med Rekonstruktionsgruppen för ett kostnadsfritt första möte för  genomgång av hur en rekonstruktion går till praktiskt och för att få veta mer om bolagets förutsättningar för att lyckas med en rekonstruktion. 

Efter detta upprättas en initial plan för hur rekonstruktionen av företaget ska genomföras och ett första utkast formuleras av företagets ansökan till tingsrätten. 

I ansökan ska ditt bolag utse en rekonstruktör som såväl företaget som företagets borgenärer känner förtroende för.

Vad gör rekonstruktören?

Rekonstruktörens uppdrag inleds med att se över verksamheten i bolaget för att avgöra om  förutsättningar för att verksamheten kan bedrivas i nuvarande form eller om den behöver förändras, i syfte av att få bättre möjligheter till lönsamhet.

Dessutom ska rekonstruktören undersöka om  förutsättningar för en uppgörelse med borgenärer finns.

Rekonstruktionsgruppens roll

Under hela processen finns Rekonstruktionsgruppen vid er sida och deltar i processen. Det gör att företaget kan fokusera på att driva ditt bolag vidare medan processen fortgår. Som företagsledare för ett bolag under rekonstruktion är det fortsatt du som har kontrollen över bolaget.

Bolaget får  inte ingå nya avtal eller förpliktelser utan att rekonstruktören gett sitt godkännande.

Bolaget är också skyldigt att hörsamma de instruktioner som rekonstruktören ger samt att lämna de uppgifter som efterfrågas. 

Statlig lönegaranti

Vid en företagsrekonstruktion är det vanligt att man ansöker om lönegaranti, det vill säga att Länsstyrelsen under en period betalar ut lönerna till dina anställda. Eftersom lönekostnaderna ofta är en tung post i ett bolag gör detta att man får möjlighet att under rekonstruktionen behålla mer pengar i bolaget. Det ökar chanserna till att rekonstruktionen ska lyckas.

En vanligt utgång i en rekonstruktion är en skuldnedskrivning vilket innebär att bolaget kommer överens med sina fordringsägare om att skriva ner skulderna med en viss procent. 

Möte på rekonstruktionsgruppens kontor

Svar inom 1h (måndag-fredag)