You are here:

Praktiska tips för dig som påbörjar en konkurs

Vad innebär en konkurs?

En konkurs är ett förfarande som inleds genom ansökan när gäldenären är oförmögen att betala sina skulder. Dvs, ett bolag på obestånd innebär att bolaget inte har råd att betala sina skulder i förhållande till sina intäkter och därmed är insolvent. Konkurs kan yrkas av bolaget självt eller genom yrkande av borgenär. När bolaget försätts i konkurs förlorar ägarna tillika styrelsen kontrollen över bolaget och ersätts av en konkursförvaltare. Bolagets tillgångar blir låsta för att hanteras av den av tingsrätten utsedda konkursförvaltaren. Anledningen varför bankkonton mm blir låsta är för att inte missgynna en borgenär i förhållande till företrädesrätt. Det finns dock undantag, ett exempel är sådan egendom som omfattas av testamente eller av gåvoutfästelse. Konkursförvaltarens främsta uppgift är att avveckla bolaget på ett effektivt sätt och att tillgodose borgenärerna. RekonstruktionsGruppens främsta uppgift är att se till att ditt bolag får en andra chans.

De som har en fordran på konkursbolaget behöver inte själva anmäla sina fordringar till tingsrätten när konkursen är inledd. Det faller inom konkursförvaltarens ansvarsområde att identifiera vilka personer eller företag som är borgenärer och som därmed ska ingå i skulduppgörelsen. Det åligger konkursförvaltaren att säkerställa en ordnad process och en rättvis fördelning av de tillgångar som är avsedda att betala av bolagets skulder.

Vanligtvis behöver inte borgenärerna själva anmäla sina fordringar till tingsrätten. Det är en uppgift som faller inom konkursförvaltarens ansvarsområde att identifiera vilka personer eller företag som gäldenären är skyldig pengar. Denna process syftar till att säkerställa en ordnad och rättvis fördelning av tillgångar för att betala av skulderna.

Innan du ansöker om konkurs

 • Sök professionell rådgivning för att få hjälp att bedöma företagets ekonomiska situation

  • Undersök alternativ till konkurs, rekonstruktion är ett bra alternativ om det finns möjlighet för företaget att åter bli lönsamt

 • Ta kontakt med borgenärer och diskutera en lösning i godo. Här kan tänkas kortsiktig hyressänkning och andra avbetalningsplaner under tiden företaget har betalningssvårigheter

 • Undersök ansökan om skatteanstånd, eller om det finns andra möjligheter att vinna tid för att öka betalningsförmågan kortsiktigt tills bolagets livskraft är återställd

 • Se över om bolagets ägare kan hållas personligt ansvariga vid en konkurs och vad som kan göras för att undvika det

 • Sammanställ dokument, dokumentera tillgångar, skulder och övriga ekonomiska förpliktelser

Att ansöka om konkurs kan kännas som en allvarlig åtgärd. Det är därför mycket viktigt för företaget överväga de alternativ som finns genom att söka professionell rådgivning.

Konkursprocessen kan variera

När förfarandet om konkurs påkallas bör all nödvändig dokumentation relaterad till företagets ekonomi, skulder och tillgångar samlas in. Detta inkluderar avtal, ekonomiska handlingar och offentliga handlingar. 

Konkursprocessen innefattar bland annat följande steg

 • Konkursen inleds genom ansökan av bolaget eller av borgenär. Konkursansökan i fråga inges till Tingsrätten varpå tingsrätten beslutar om detsamma. 

 • Tingsrätten utser därefter en eller flera lämpliga konkursförvaltare som har till uppgift att företräda bolaget gentemot borgenärer och övriga aktörer. Styrelsen förlorar inte sitt uppdrag trots att bestämmanderätten övergår till konkursförvaltaren.

 • Konkursförvaltaren omhändertar bolagets tillgångar för att bland annat värdera bilar, maskiner, mm, samt för att hantera eventuell drift under viss tid.

 • Bolagets anställda informeras om konkursen. Eventuellt måste anställningar avslutas i enlighet med lagen om anställningsskydd. Härtill gäller utredning av den statliga lönegarantin så att bolagets anställda rätteligen får sin upparbetade lön.

 • Efter 4–8 veckor kallar tingsrätten till edgångssammanträde varpå alla bolagshandlingar sammanställs vid det s.k. bouppteckningsmötet. Gäldenären avlägger ed på att bouppteckningens tillgångar är upptagna.

 • Konkursförvaltaren sköter kontakten med Skatteverket och Kronofogden för att hantera förfallna skatter och skulder samt utreda eventuellt ansvar för sådana skulder. Skatteverket har till uppgift att väcka talan i förvaltningsdomstol om det visar sig föreligga företrädaransvar.

 • Konkursförvaltningen granskar bolagets bokföring för att diagnostisera dess skick. Ofullständig eller undermålig bokföring kan leda till ansvar i förhållande till bland annat bokförings- eller skattebrott.

 • Slutligen avvecklas bolaget och de inkomna medlen fördelas ut till borgenär i enlighet med förmånsrättslagen.

Observera att konkurslagstiftningen och processen kan variera, och det är viktigt att få skräddarsydd rådgivning som är specifik för just dig och ditt företag. Med hänsyn till EU-direktiv och svensk lagstiftning är det viktigt att få kvalificerad rådgivning beträffande EU-förordningar främst vad gäller internationella konkurser.

Läs mer om konkurs och konkursprocessen.

Grå kontorsbyggnad i Stockholm

Ta hjälp för att följa reglerna

Att påbörja en konkurs i Sverige är en komplex process. För den som är oerfaren och påbörjar en konkurs underlättar det kraftigt att söka professionell rådgivning. Att ha någon som kan guida företaget genom konkursen från ansökan till avslut hjälper underlättar den mentala påfrestningen som förfarandet riskerar att medföra. I vissa fall kan ett alternativ till konkurs vara en företagsrekonstruktion. Om det finns möjlighet för företaget att återigen bli lönsamt, med lite hjälp och omorganisation, kan företaget undvika en konkurs.
RekonstruktionsGruppen kan utvärdera de olika alternativ som finns och rekommendera den bästa vägen framåt för ditt företag och för att undvika eventuellt personligt betalningsansvar för ansvariga i företaget. Ta kontakt med oss idag för gratis rådgivning och ett första steg mot en ljusare framtid utan skulder.

Behöver du hjälp i konkursprocessen?

Svar inom 1h (måndag-fredag)