You are here:

Personligt ansvar vid konkurs

Hur konkurs kan påverka dig personligt

En konkurs innebär att ett företag upplöses, då aktiebolaget inte kan betala sina skulder i tid och antingen ansökt själva om konkurs eller har någon som de är skyldig pengar som ansökt. Vid en konkurs tar en konkursförvaltare hand om företagets tillgångar för att kunna betala av företagets skulder.  

 

Kan du bli personligt ansvarig för att betala vid konkurs?

Ett aktiebolag som går i konkurs betalar sina skulder genom företagets tillgångar, vilket är en av de viktigaste fördelarna med denna företagsform. Här separeras juridisk enhet från de personer som äger företaget. Visar det sig att företagets tillgångar inte räcker till för att täcka skulderna, kan aktieägarna förlora det kapital de investerat i företaget men behöver normalt sätt inte använda sina personliga tillgångar för att täcka de obetalda skulderna. 

Värt att nämna dock är att det finns undantag och situationer där ägare eller styrelsemedlemmar kan göras personligt ansvariga, till exempel om de har begått allvarliga fel eller brott i företagsledningen. Detta gäller om du som företrädare handlat uppsåtligt eller grovt oaktsamt. Företrädare kan vara de eller den person som sitter i styrelsen, eller en person med bestämmande inflytande i aktiebolaget. 

 

Ansök i tid om konkurs för att undvika att bli personligt ansvarig

Om det visar sig att företaget har svårt att betala sina skulder i tid och situationen är svår att lösa, försök lägga upp en plan för att betala av befintliga skulder i samråd med alla inblandade. Att ansöka om konkurs i god tid är ett exempel på hur du visar att du försöker ta ditt ansvar som företrädare.

Det finns regler för att skydda borgenärerna (de som företaget är skyldig pengar), där bolaget garanterat ska ha tillgångar för att täcka sina skulder. Har företaget inte tillräckligt med tillgångar och styrelsen inte agerar i tid genom att till exempel ansöka om konkurs, kan styrelsemedlemmarna bli personligt ansvariga för att betala skulderna.

 
Blå lagbok

 

Kontrollbalansräkning 

Om styrelsen för ett aktiebolag misstänker att företagets egna pengar är mindre än hälften av det som är registrerat som aktiekapital måste de utföra en noggrann undersökning av företagets ekonomi – en kontrollbalansräkning
Visar det sig att företaget inte har tillräckligt med pengar så måste styrelsen kalla till ett möte för att bestämma om företaget ska avvecklas. Löses inte problemen och ett beslut tas under detta eller uppföljande möte, blir styrelsen ansvariga för företagets skulder från den dag då de borde ha agerat. Därför är det av största vikt att styrelsen agerar snabbt för att undvika personligt betalningsansvar. 
 

Hur kan Rekonstruktionsgruppen hjälpa till?

För att hjälpa företag med tillfälliga ekonomiska problem, erbjuder Rekonstruktionsgruppen möjlighet att återuppbygga företagets ekonomi och verksamhet. Detta sker enligt en laglig process i samarbete med en rekonstruktör som godkänts av tingsrätten. Under en rekonstruktion fryses alla skulder och företaget kan inte begäras i konkurs av fordringsägare. 

För att en rekonstruktion ska vara möjlig undersöker man först om det finns förutsättningar för att bolaget ska kunna bli lönsamt igen, och därmed ha livskraft. Med hjälp av rekonstruktören ansöker man sedan till tingsrätten i den stad där bolaget har säte. 

Kontakta oss idag för att höra hur vi kan hjälpa ditt företag.

 

 

Låt oss hjälpa dig med din konkursansökan

Genom att ansöka om konkurs i tid och ha kolla på den finansiella situationen i företaget kan du undvika att blir personlig ansvarig vid en konkurs.  

Endast de som företräder företaget kan bli personligt ansvariga för företaget vid en konkurs. Med andra ord kan styrelseledamöter, vd och anställda som på annat sätt företräder bolaget bli personligt ansvariga. Läs mera om personligt ansvar vid konkurs.

Svar inom 1h (måndag-fredag)