fbpx

Ordlista

Ordlista
Ackord

Nedskrivning av ett bolags skulder som beslutas vid ett ackordssammanträde.

Anmärkning

En bevakad fordran i en konkurs som Konkursförvaltare eller borgenär anser vara felaktig.

Beneficium

En egendom som gäldenären får behålla vid en konkurs eller utmätning.

Bevakningsförfarande

En fordran som en borgenären meddelar tingsrätten att denna har i en konkurs.

Borgenär
Ett annat ord för fordringsägare. En person som har ett krav på att få betalt.
Borgenärssammanträdet

Ett sammanträde i tingsrätten dit företag med fordringar på ett företag i rekonstruktion inbjuds för att informeras om processen.

Borgensman

En person som gått i borgen och i och med det åtagit sig att betala någon annans skuld.

Edgångssammanträde

Ett möte där man som företrädare för ett bolag inför tingsrätten försäkrar att de tillgångar och skulder som tagits upp i bouppteckningen är med sanning överensstämmande.

Engångsskatt

Skatt som dras från ett engångsbelopp, dvs belopp som arbetsgivaren betalar ut oregelbundet.

Efterbevakning

Genom en efterbevakning på en fordran kan ett företag hålla kravet aktuellt genom att fortsätta att skicka ut inkassokrav.

FA-skatt
Skatt som betalas av en person som driver näringsverksamhet och samtidigt har en anställning där arbetsgivaren gör skatteavdrag.
Fast Egendom

Egendom i form av mark, byggnaderna på marken samt den fasta inredningen i dessa byggnader.

Fordran

Ett betalningskrav som du har på någon eller om du är skyldig att betala någon har denne en fordran på dig.

Fysisk Person

Juridisk term för person/enskild människa.

Företagshypotek

En säkerhet där en borgenärs lösa egendom utgör säkerheten för lånet.

Företagsrekonstruktion
Beslutas av tingsrätten när ett företag befinner sig i en tillfällig ekonomisk kris men man anser att chanserna är goda att kunna rädda företaget.
Förmånsrätt

Fordringar som får företräde och betalas före andra fordringar.

Gäldenär

En person som har en skuld att betala till någon.

Handräckning
En åtgärd som Kronofogden kan använda för att tillvarata någons egendom.
Insolvens

Att man har varaktiga problem att betala sina skulder. Gäller både företag och fysiska personer.

Juridisk Person

Ett företag eller en förening.

Jäv

Uppstår när en konkursförvaltare eller annan aktör är förhindrad att åta sig ett uppdrag på grund av att denne har eller har haft kopplingar till antingen gäldenär eller borgenär.

Konkurs

När ett företag som inte kan betala sina skulder försätts i likvidation.

Konkursbouppteckning

En sammanställning över de tillgångar och skulder som finns i ett konkursbo samt vilka fordringsägare som finns.

Konkursförvaltare

En person som utses av tingsrätten för att avveckla ett konkursbo.

Konkursgäldenär

Den som försätts i konkurs.

Kvittning
När två personer har fordringar på varandra, kan fordringarna i vissa fall kvittas.
Likvidation

Innebär att företaget avvecklas genom att tillgångar säljs, skulder betalas och det överskott som eventuellt återstår fördelas mellan bolagets ägare.      

Likvidator

Den person som utses för att avveckla ett företag som är under likvidation.

Lönegaranti

Länsstyrelsen ansvarar under en konkurs eller rekonstruktion för att bolagets arbetstagare får ut sina innestående fordringar i form av lön och pension.

Lös egendom

All egendom som inte är fast egendom.

Massafordran

En skuld som konkursboet ådragit sig efter konkursbeslutet.

Närstående

Fysiska och juridiska personer som har en koppling till gäldenären, t ex via släktskap.

Obestånd

En person eller ett företag som har en icke tillfällig oförmåga att betala sina skuler.

Preskription av fordran

Inträder när rätten att kräva in betalning för en fordran upphör.

Rekonstruktionsplan

En plan för hur ett företags rekonstruktion ska genomföras och vilka åtgärder man planerar att vidta.

Rekonstruktör

Den person som utses att leda och genomföra rekonstruktionen och som är ansvarig för att företaget under rekonstruktion drivs korrekt.

Separationsgods

Egendom som inte ingår i ett konkursbo beroende på att det tillhör någon annan än gäldenären.

Slutredovisning

Konkursförvaltarens redovisningar över hur man förvaltat och fördelat konkursboets medel.

Soliditet

Ett bolags långsiktiga betalningsförmåga.

Tillsynsmyndighet

Den myndighet som ansvarar för kontrollen av viss verksamhet.

Täckningsbidrag

Ett nyckeltal som visar med hur mycket en specifik produkt bidrar till att betala de kostnader som är gemensamma för företagets samtliga produkter.

Underhandsackord
Ackordsuppgörelse som görs utanför domstol.
Utdelningsförslag

Ett förslag från konkursförvaltaren på hur man ska fördela konkursboets tillgångar mellan borgenärerna.

Utmätning

När Kronofogden beslagtar egendom för att en borgenär ska kunna få betalt för sin fordran.

Återvinning
När egendom som ett företag precis innan beslut om konkurs givit bort eller använt för att gynna en särskild fordringsägare återtas för att ingå i konkursboet.
Äganderättsförbehåll

En leverantör som vid leverans givit förbehåll att denne äger egendomen tills dess att köparen erlagt full betalning.