You are here:

Förberedande nystart – rädda värden vid konkurs och driv vidare er affärsverksamhet i ny regi

En förberedande nystart kan användas för att rädda en verksamhet som står inför ekonomiska svårigheter.

Låt verksamheten fortsätta genom en nystart av företag

Vid en förberedande nystart tas en plan fram för fortsatt drift i ett nytt och friskt bolag innan en oundviklig konkurs är ett faktum. På så sätt kan affärsverksamheten leva vidare med samma eller nya ägare och driftstopp kan i möjligaste mån undvikas. Företaget säljer verksamhet, till skäligt marknadsvärde, innan konkursen. Alternativ köps verksamheten av konkursboet. Det beror på vad som är lämpligt i det enskilda fallet.

Här följer några centrala aspekter för att lyckas med en förberedande nystart:

  • Innan konkursen gås tillgångar och skulder, avtal samt relationen till samarbetspartners med mera grundlig igenom. Detta för att på bästa sätt förbereda en smidig övergång till det nya företaget.

  • Genom att köpa loss väsentliga tillgångar till det nya företaget innan konkursen är ett faktum kan ett driftstopp undvikas. Det är viktigt att värdera tillgångarna korrekt och att tillse så att det kommande konkursboets fordringsägare inte åsidosätts och försätts i en sämre position på grund av köpet.

  • En annan variant är att köpa rörelsen av konkursförvaltaren. Genom att förbereda ett realistiskt bud kan ett driftstopp oftast hållas så kort som möjligt.

Genom en förberedande nystart kan arbetstillfällen bevaras och värdefulla tillgångar slipper gå om inte i en konkurs. Oftast är det största värdet inte företagets fysiska tillgångar utan väletablerade kundrelationer. Genom att undvika ett driftstopp kan de befintliga ägarna eller nya ägare ofta bibehålla kundkretsen och upprätthålla varumärkets renommé.

Under processen är det viktigt att följa de lagar som är stadgade på området. Det är vanligt att involvera leverantörer och anställda i processen för att säkerställa att det nya företaget starta om verksamheten med fortsatt god relation till viktiga samarbetspartners.

När är det aktuellt med en förberedande nystart

En förberedande nystart kan vara ett fördelaktig alternativ under en mängd olika omständigheter:

Finansiella utmaningar

Om ett företag kämpar med att hantera sina skulder, uppvisar svaga finansiella resultat eller står inför andra ekonomiska svårigheter, kan en återstart vara en möjlighet att fortsätta verksamheten hållbara finansiella förhållanden.

Marknadsförändringar

En förberedande nystart kan underlätta övergången till en verksamhet som bättre anpassad för väsentliga förändringarna på marknaden.

Ledarskapsutmaningar

Vid en nystart finns det möjlighet att se över företagets ledning och inriktning. Det kan röra sig om bristande företagskultur, ineffektivitet eller ett otillfredsställande ledarskap.

Teknologiska eller operativa utmaningar

Genom en förberedande nystart kan företaget moderniseras och dess tekniska infrastruktur förbättras. Detta innebär en chans att uppdatera föråldrade teknologier och effektivisera arbetsprocesser.

Varumärkesrelaterade svårigheter

För företag som upplever utmaningar med sitt varumärke erbjuder en nystart en möjlighet att omdefiniera varumärkesidentiteten eller återuppbygga kundförtroendet.

Strukturoptimering

En nystart kan utnyttjas för att omstrukturera företaget och skapa en mer flexibel och effektiv organisation, särskilt i ljuset av strukturella problem.

Övervägande av nya affärsmodeller

För företag som funderar på att anta en ny affärsmodell kan en förberedande nystart fungera som en effektiv metod för att underlätta denna övergång.

Oavsett vad som föranlett era tankar på förberedande nystart kan Rekonstruktionsgruppen hjälpa er välja rätt väg framåt.

Kontakta oss redan idag för en nystart!

Kontakta oss för mera information!

Svar inom 1h (måndag-fredag)