Nya rekonstruktionslagen

Den nya rekonstruktionslagen innebär att Sverige anpassar sig efter unionsrättsliga krav, vilket i sin tur leder till ett flertal nyheter och förändringar av rekonstruktionsförfarandet.

– Här får du veta mer om vad som är nytt i den nya lagen.

Play Video

Vad innebär den nya rekonstruktionslagen?

Den nya rekonstruktionslagen innebär att Sverige anpassar sig efter unionsrättsliga krav, vilket i sin tur leder till ett flertal nyheter och förändringar av rekonstruktionsförfarandet.

I vissa delar går den nya rekonstruktionslagen längre än att enbart föreslå de åtgärder som är nödvändiga eller lämpliga för att genomföra EU:s rekonstruktions- och insolvensdirektiv. Syftet är att få till stånd ett mer effektivt och ändamålsenligt rekonstruktionsförfarande. De praktiska förändringarna presenteras i det följande.

Nyheter i den nya lagen

  • Fler företag har möjlighet att ansöka om rekonstruktion.
  • En stor nyhet är att skulder kan skrivas av helt eller delvis.
  • Större möjlighet att undvika konkurs.
  • Enskilda fordringsägare kan inte hindra en skälig rekonstruktion.
  • Gäldenären har rätt att begära att ett avtal – som ingåtts före beslutet om företagsrekonstruktion – ska fullföljas.
  • Gäldenären, med rekonstruktörens samtycke, har rätt att säga upp varaktiga avtal under rekonstruktionen.
  • Bestämmelserna om gäldenärens avtal är tvingande till gäldenärens förmån.
  • Den nya rekonstruktionslagen innehåller flera nyheter som är till gagn för företag med tillfälliga ekonomiska svårigheter.
rekonstruktionsgrupp söker en jurist i aktiemarknadsrätt

Ny lag om företagsrekonstruktion

Det är viktigt att företag som i grunden är livskraftiga, men som har drabbats av tillfälliga ekonomiska svårigheter, kan få hjälp att vända sin verksamhet innan krisen har blivit så djup att en konkurs är oundviklig. Med syfte att effektivisera rekonstruktionsförfarandet samt uppfylla EU-rättsliga krav, röstade riksdagen i början av juni om införlivandet av en ny lag om företagsrekonstruktion. Bestämmelserna trädde i kraft den 1 augusti 2022.

Fler företag har möjlighet att ansöka om rekonstruktion

En företagsrekonstruktion är idag möjlig när det kan antas att gäldenären inte kan betala sina förfallna skulder eller att en sådan oförmåga inträder inom kort. Den nya rekonstruktionslagen gäller även för gäldenären som i något annat avseende har ekonomiska svårigheter som innebär en risk för insolvens.

Med andra ord kan både illikvida företag och företag som har tillgång till likvida medel – men som gör ekonomiska förluster och som på längre sikt riskerar att behöva avveckla sin verksamhet – ansöka om och beviljas företagsrekonstruktion.

Skuldavskrivning och skuldnedskrivning

En stor nyhet är att skulder kan skrivas av helt eller delvis. Skuldavskrivning eller skuldnedskrivning och alla de övriga åtgärder som behövs för att komma till rätta med ett företags ekonomiska problem ska fastställas i en rekonstruktionsplan och ges därigenom bindande verkan. 

Under förutsättning att deras fordringar eller rättigheter berörs av rekonstruktionsplanen har borgenärer och aktieägare rätt att delta i en planförhandling. På sammanträdet ska de berörda parterna rösta om förslaget till rekonstruktionsplanen och om planen antas ska rätten pröva om det finns förutsättningar att fastställa den. En fastställd rekonstruktionsplan är bindande för gäldenären, alla berörda parter samt gäldenärens motpart vid ny finansiering.

Rekonstruktionsgruppens kontor ligger på Skeppsbron i Gamla stan i Stockholm

Större möjlighet att undvika konkurs

Rekonstruktionsförfarandet blir mer flexibelt och åtgärderna kan anpassas efter det enskilda företagets behov. Det blir t.ex. möjligt att i rekonstruktionsplanen besluta om nyemission för att få in mer kapital i företaget. Olika beslut kan också förenas med villkor. T.ex. kan byte av styrelse eller verkställande direktör genom rekonstruktionsplanen utgöra ett villkor för ny finansiering. Saknas möjlighet att få in nytt kapital genom ökat kassaflöde eller nyemission, kan gäldenären erbjuda alternativa lösningar såsom t.ex. delägarskap eller del av framtida intäkter i utbyte mot skuldavskrivning.

Att rekonstruktionsplanen kan fastställas med bindande verkan förväntas leda till att fler företag överlever bortom rekonstruktionsförfarandet. Vilket i sig också innebär att fler i grunden livskraftiga företag kan undvika konkurs genom att ansöka om och genomföra en företagsrekonstruktion.

 

Enskilda fordringsägare kan inte hindra en skälig rekonstruktion

En enskild fordringsägare kan inte nödvändigtvis hindra en skälig rekonstruktionsplan. Även invändande parter binds nämligen utav en av majoriteten godtagen rekonstruktionsplan. Det finns dock en bestämmelse som enkelt uttryckt kan beskrivas som en ”spärregel”. Denna ”spärr” innebär att en berörd part (t.ex. borgenär eller aktieägare) aldrig får ges ett sämre utfall i en rekonstruktionsplan än vad denne hade fått om gäldenären i stället försatts i konkurs. Tingsrätten prövar om rekonstruktionsplanen uppfyller kraven för fastställelse.

Ny lag om företagsrekonstruktion

Rätt att fullfölja ingångna avtal

Nya regler som styr gäldenärens avtal införs. Gäldenären har rätt att begära att ett avtal – som ingåtts före beslutet om företagsrekonstruktion – ska fullföljas. Om avtalet gäller fortlöpande eller delbara prestationer, får gäldenären bestämma att avtalet ska fullföljas endast för en viss del av en återstående prestation. Det gäller dock inte om en sådan begränsning skulle leda till väsentlig olägenhet för motparten eller om motpartens rätt till gäldenärens prestationer gäller mot gäldenärens borgenärer. Rekonstruktörens samtycke krävs om avtalet inte omfattas av den löpande verksamhetsförvaltningen. 

Om gäldenären väljer att fullfölja ett avtal ska de fordringar som uppkommer efter denna tidpunkt anses ha uppkommit under rekonstruktionen vilket innebär att de inte kan skrivas ned genom en skulduppgörelse i rekonstruktionsplanen. Motparten har rätt att begära att gäldenären lämnar besked om han eller hon avser att fullfölja avtalet. Om gäldenären väljer att inte fullfölja ett avtal, eller inte lämnar besked, får motparten häva avtalet.

 

Rätt att säga upp långa (och därmed dyra) avtal

En annan nyhet är att gäldenären, med rekonstruktörens samtycke, har rätt att säga upp varaktiga avtal under rekonstruktionen. Dock inte anställningsavtal – för dessa gäller sedvanlig arbetsrättslig reglering. Gäldenären är skyldig att ersätta den skada som uppsägningen orsakar motparten. Motpartens fordran anses i så fall ha uppkommit före beslutet om företagsrekonstruktion, vilket innebär att fordran kan omfattas av en eventuell skulduppgörelse (ackord) i en rekonstruktionsplan.

 

Tvingande till gäldenärsföretagets förmån

Bestämmelserna om gäldenärens avtal är tvingande till gäldenärens förmån. Lagen innehåller ett uttryckligt förbud mot så kallade ipso facto-klausuler, med vilket menas avtalsvillkor som ger en part rätt att häva ett avtal på grund av att motparten ansöker om eller inleder en företagsrekonstruktion.

Likaså är avtalsvillkor som ger gäldenärens motpart rätt att häva eller på annat sätt ändra ett avtal enbart på grund av planförhandling eller de ekonomiska svårigheter som legat till grund för gäldenärens ansökan om företagsrekonstruktion utan verkan.

Sammanfattningsvis innehåller den nya rekonstruktionslagen flera nyheter som är till gagn för företag med tillfälliga ekonomiska svårigheter. Vi på RekonstruktionsGruppen assisterar er gärna och kan erbjuda stöd genom hela rekonstruktionsprocessen. Låt oss hjälpa er att uppnå en långsiktigt bärkraftig och lönsam verksamhet. Har ni några frågor eller behöver hjälp är ni välkomna att höra av er till våra experter.

Möte med rekonstruktionsgruppen

Har du frågor om den nya rekonstruktionslagen? Låt oss ringa upp dig.

Vanliga frågor och svar

Den nya rekonstruktionslagen trädde i kraft den 1 augusti 2022.

De största förändringarna kan i relativ korthet beskrivas enligt följande.

Nuvarande lagstiftning tar sikte på företag med betalningsoförmåga. I den nya rekonstruktionslagen tillkommer terminologin: ”ekonomiska svårigheter som innebär en risk för insolvens”. Syftet med förändringen är att företag med ekonomiska svårigheter ska kunna ansöka om och beviljas företagsrekonstruktion i ett tidigare skeende, dvs. innan faktisk betalningsoförmåga föreligger.

Det innebär att ett i grunden livskraftigt företag som har tillgång till likvida medel, men som gör stora ekonomiska förluster och som på längre sikt riskerar att behöva avveckla sin verksamhet, kan komma att beviljas företagsrekonstruktion.

Krav på ordnad bokföring

I den nya rekonstruktionslagen finns ett uttryckligt krav på ordnad bokföring, vilket innebär att gäldenärsföretagets räkenskaper inte får ha sådana brister eller fel att rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning i huvudsak inte går att bedöma.

Ett skärpt livskraftstest

När ett företag ansöker om företagsrekonstruktion kommer tingsrätten att göra en bedömning av utsikterna för en lyckad företagsrekonstruktion. För att en ansökan ska beviljas krävs att det finns grundad anledning att anta att rekonstruktionen kan säkra verksamhetens livskraft. 

Det är en skärpning av nuvarande lagstiftning som innebär att en större andel av de ansökningar där förutsättningarna för en lyckad rekonstruktion är osäkra kommer att falla bort vid ansökningsstadiet. Syftet är att utesluta gäldenärsföretag som sannolikt saknar förmåga att driva en långsiktigt livskraftig verksamhet.

Rådighet över den löpande driften

Gäldenärsföretaget behåller under rekonstruktionen kontrollen över sina tillgångar, men måste följa rekonstruktörens anvisningar om hur verksamheten ska bedrivas och samtycke krävs för vissa rättshandlingar. Däribland krävs samtycke för överlåtelse eller pantsättning av för verksamheten väsentlig egendom, samt för att få fullgöra en förpliktelse som uppkommit före beslutet om företagsrekonstruktion.

En rättshandling som gäldenären företar utan nödvändigt samtycke ska gå åter om rekonstruktören, inom skälig tid från det att han eller hon fick eller borde ha fått kännedom om rättshandlingen, begär det.

Uppsägning i förtid av varaktiga avtal

Med rekonstruktörens samtycke får varaktiga avtal sägas upp. Gäldenärsföretagets är skyldigt att ersätta den skada som uppsägningen orsakar motparten. Motpartens fordran anses dock ha uppkommit före beslutet om företagsrekonstruktion, vilket innebär att fordran kan omfattas av en eventuell skulduppgörelse (ackord) i en rekonstruktionsplan. 

Bestämmelsen är särskilt användbar om gäldenären behöver lägga ned en överflödig del av verksamheten. T.ex. när företaget är verksamt på flera orter eller driver olika verksamhetsgrenar på samma ort, men någon del av verksamheten är olönsam. Då kan gäldenären exempelvis säga upp ett hyresavtal som företaget inte längre har behov av. 

Avtal där motparten har en mot övriga borgenärskollektivet skyddad rätt till gäldenärens prestation. Är undantagna från reglerna om förtidsuppsägning.

Rekonstruktionsplan

Rekonstruktionsplanen är en viktig delen av en företagsrekonstruktion. Rekonstruktionsplanen ska innehålla de åtgärder som är nödvändiga för att komma till rätta med företagets ekonomiska svårigheter och säkerställa att den verksamhet som gäldenären bedriver, helt eller delvis, ska kunna bedrivas vidare av gäldenären eller någon annan.

Rekonstruktionsplanen kan t.ex. innehålla en skulduppgörelse genom vilken borgenärernas fordringar skrivs ned med en viss andel (skulduppgörelse) eller att betalningsvillkoren ändras (t.ex. uppskov). 

Vilka åtgärder som kan inkluderas i rekonstruktionsplanen kommer i praktiken framför allt att begränsas av om de berörda parterna är beredda att godta rekonstruktionsplanen. Att någon av de berörda parterna, t.ex. en fordringsägare, inte samtycker till en föreslagen åtgärd utgör inte i sig ett hinder mot att föreslå åtgärden i rekonstruktionsplanen. Åtgärder som med bindande verkan kan fastställas av rätten är dock begränsade till sådana frågor som de berörda parterna disponerar över och kan avtala om.

Gäldenären kan begära att rätten håller förhandling om en rekonstruktionsplan (planförhandling). I en planförhandling deltar de borgenärer vars fordringar har uppkommit före beslutet om företagsrekonstruktion samt aktieägare, under förutsättning att deras fordringar eller rättigheter berörs direkt av en rekonstruktionsplan (berörda parter).

De berörda parterna delas in i en eller flera grupper. Däribland borgenärer vars fodringar är förenade med respektive utan förmånsrätt (t.ex. panträtt eller återtagandeförbehåll), borgenärer med offentligrättsliga fodringar (t.ex. skatt eller fordonsavgifter) samt aktieägare med flera. Borgenärerna har rösträtt i förhållande till den fordran som föranledde placeringen i respektive grupp.

Vid ett plansammanträde ska de berörda parterna rösta om förslaget till rekonstruktionsplan och om planen antas ska rätten pröva om det finns förutsättningar att fastställa den. Om gäldenärens begäran inte leder till en fastställd rekonstruktionsplan, kan rekonstruktören begära att rätten beslutar om en ny planförhandling.

Om rekonstruktionsplanen antas av de berörda parterna ska rätten så snart som möjligt pröva om planen ska fastställas. Om möjligt direkt under plansammaträdet. Invänder en borgenär mot rekonstruktionsplanen ska rätten pröva om rekonstruktionsplanen uppfyller alla krav för fastställelse. Rättens bedömning inbegriper bl.a. det så kallade testet om borgenärernas bästa intresse. En berörd part som inte frivilligt samtycker får aldrig ges ett sämre utfall i en rekonstruktionsplan än vad denne hade fått om gäldenären går i konkurs. 

Det utgör alltså inte hinder mot fastställelse, att en minoritet av berörda parter i en grupp motsätter sig rekonstruktionsplanen, under förutsättning att planen uppfyller övriga krav för fastställelse, vilket bl.a. innefattar testet om borgenärers bästa intresse. Det innebär att berörda parter som har blivit överröstade blir bundna av planen om den fastställs. 

Fastställer rätten rekonstruktionsplanen får de planlagda åtgärderna och dess föreslagna finansiering rättsverkan i enlighet med vad som föreskrivs i den nya lagen. 

Tillämplig lag är den lag som gäller vid tiden för en beviljad ansökan om företagsrekonstruktion. Ett rekonstruktionsförfarande som inleds innan den nya lagen börjar gälla genomförs i sin helhet enligt den ”gamla” rekonstruktionslagen, även om den ”nya” lagen träder i kraft under den pågående rekonstruktionen. För en rekonstruktion som beviljas efter ikraftträdandet gäller däremot den ”nya” lagen.

Nej, alla betalningar måste inte ske i förskott med den nya lagen. Gäldenären behåller rådigheten över sina tillgångar, men rekonstruktörens samtycke krävs för att gäldenären ska få åta sig nya förpliktelser som inte ingår i den löpande förvaltningen. En sådan förpliktelse måste inte betalas i förskott.

I sammanhanget kan nämnas att en rekonstruktör står under myndighetstillsyn samt har ett visst skadeståndsansvar, och i praktiken kommer rekonstruktören knappast samtycka till nya förpliktelser om det inte står klart att gäldenär i princip kommer kunna fullgöra sina åtaganden – vare sig det rör sig om betalning i förskott eller i efterhand.

EU antog 2019 ett nytt direktiv som berör företagsrekonstruktioner. EU-direktiv är en rättsakt med gemensamma mål och ett ramverk som medlemsstater inom en viss tidsram måste leva upp till. Det är upp till varje enskild medlemsstat att fritt bestämma hur genomförandet ska gå till.

Ibland behöver medlemsstaterna skapa helt nya lagar, ibland kan de nöja sig med redan existerande lagstiftning. I förhållande till företagsrekonstruktioner behövs flera förändringar av den nationella rätten för att Sverige ska nå upp till EU:s ändamålsbestämmelser.

Det är viktigt att företag som i grunden är livskraftiga, men som har drabbats av ekonomiska svårigheter, kan få hjälp att rekonstruera sin verksamhet innan krisen har blivit så djup att en konkurs är oundviklig. Den nya rekonstruktionslagen kommer förhoppningsvis leda till ett effektivare rekonstruktionsförfarande.

Lönegarantin gäller för gäldenärsföretagets anställda och innebär att staten går in och betalar arbetstagarnas fordringar för lön eller uppsägningslön. Det är rekonstruktören som fattar beslut om lönegaranti. Garantin omfattar löner upp till tre månader före beviljandet av en företagsrekonstruktion samt under rekonstruktionens första månad. Därefter betalar gäldenärsföretaget självt sina anställdas löner, även om en rekonstruktion fortfarande pågår.

Det är möjligt att föreslå skuldnedskrivning såsom en åtgärd i rekonstruktionsplanen. Det kan t.o.m. vara den enda åtgärden som föreslås. En sådan skuldnedskrivning innebär inte nödvändigtvis att gäldenären måste erlägga betalning med likvida medel. Gäldenären kan t.ex. erbjuda aktier utbyte mot att fordringen kvittas. 

Det finns ingen nedre gräns för betalning utan en fordran kan efterskänkas helt och hållet. Det dåvarande kravet på att deltagande borgenärer vid ett offentligt ackord ska få minst 25 procent av fordringarnas belopp gäller således inte efter införandet av den nya rekonstruktionslagen. Dock så kan en rekonstruktionsplan aldrig fastställas av rätten, utan samtycke från en berörd part, om parten förväntas få ett sämre utfall i planen jämfört med en uppskattad utdelning i konkurs.