You are here:

Likviditetsbrist i bolaget

Vad kan man göra när bolaget har likviditetsbrist?

Generellt sett är ägare, styrelse och ledning i ett aktiebolag inte personligt ansvariga för bolagets skulder såvida man inte medvetet drivit verksamheten på ett vårdslöst sätt. Däremot har framförallt styrelsen, men även företagets övriga företrädare en skyldighet att ha kontroll över bolagets ekonomi och dess utveckling

Kontrollbalansräkning

Företrädarna ska upprätta en kontrollbalansräkning om det uppstått en kapitalbrist som gör att bolagets eget kapital är lägre än hälften av det aktiekapital som är registrerat. Om de regler som stipuleras i aktiebolagslagen inte följs kan personligt ansvar utkrävas för samtliga skulder som bolaget ådragit sig.

Undvika företrädaransvar

Grov oaktsamhet enligt Skatteverket

Eftersom styrelsen och bolagets företrädare förväntas ha sådan kontroll över bolaget att de ska vidta åtgärder så snart det finns anledning att anta att skatten inte kommer att kunna betalas i tid brukar Skatteverket anse att företrädaransvar inträder omgående om skatten inte betalats på förfallodagen. Lagen säger dock att grov oaktsamhet måste föreligga för att företrädaransvar ska vara aktuellt men domstolarnas praxis brukar vara att det anses som grov oaktsamhet att inte betala skatt i tid. Dock är det förvaltningsrätten som beslutar om Skatteverkets ansökan om företrädaransvar ska godtas. Detta innebär att du som förträdare för bolaget omgående ska ansöka om betalningsanstånd hos Skatteverket så snart du inser att bolaget inte kan betala skatten i tid. Är det ett tillfälligt problem brukar de i vissa fall bevilja anstånd om du kan påvisa att bolaget kommer att kunna betala inom utsatt tid.

Checkkredit eller lån av banken

Prata med din bank om betalningsproblemen är tillfälliga. De kan förhoppningsvis gå med på att öka din checkkredit eller bevilja ett lån för att lösa kortsiktiga problem. Att sälja eller belåna bolagets fakturor är ett sätt att snabbt frigöra kapital. Kan dina leverantörer gå med på en avbetalningsplan? Ofta vinner båda parter på en sådan lösning då man kan skapa förutsättningar för en fortsatt affärsrelation i framtiden. Var ärlig gentemot dina kunder och fråga om de kan gå med på att betala i förskott för leveranser, eller åtminstone förkorta kredittiden på dina fakturor för att förbättra bolagets likviditet.

Företagsrekonstruktion

Om likviditetsbrist uppstår i bolaget och skuldsättningen ökar vilket medför att bolagets egna kapital förbrukas kan man ansöka om företagsrekonstruktion. Detta måste göras senast på skattens förfallodag. Genom en skuldnedskrivning via en ackordsuppgörelse kan oftast det egna kapitalet återställas, likviditet återfås och styrelsen kan undvika företrädaransvar.

Innan det går så långt som till rekonstruktion finns det ett flertal sätt att försöka komma till rätta med bristen på pengar. Finns det till exempel aktieägare som kan skjuta till kapital i form av villkorade eller ovillkorade aktieägartillskott eller lån?

 
 

Svar inom 1h (måndag-fredag)