Vad gör en konkursförvaltare?

Om ett bolag eller företag går i konkurs får en konkursförvaltare uppdraget att se till att de skulder som bolaget har blir betalda. Detta betyder ofta att alla gäldenärens tillgångar används för att betala borgenärer. 

Hur tilldelas en konkursförvaltare?

Tingsrätten utser en konkursförvaltare för varje konkurs. Konkursförvaltaren tar hand om tillgångarna och säljer dem. Alla medel används för att betala skulder till borgenärerna. Vem som är konkursförvaltare för en konkurs publiceras på bolagsverkets hemsida

Vi finns vid din sida vid en konkurs​

I en konkurs är det viktigt att ha en expert vid din sida som vill det bästa för dig och ditt företag. Vi finns här för att hjälpa dig före en konkurs har skett. Förutom detta hjälper vi med förberedande arbete inför en konkurs i vilken vi hjälper dig navigera konkursprocessen. Kontakta oss om du behöver hjälp inför en konkurs.

 

Rekonstruktionsgruppen hjälper företag vid konkurs

Läs mer om konkurs

Vanliga frågor och svar

En konkursförvaltare är en jurist som är specialiserad på obeståndsrätt och är oftast en advokat. När ett bolag går i konkurs förlorar ägarna rådigheten över bolagets egendom. Tingsrätten utser då en konkursförvaltare som har i uppgift att, såsom namnet antyder, förvalta det konkursatta bolagets tillgångar, det s.k. konkursboet. Mer konkret går konkursförvaltarens uppgift ut på att sälja tillgångarna i konkursboet för att med de inkomna medlen betala av skulderna till bolagets borgenärer.

Det går att utröna vem som är konkursförvaltare på flera olika sätt. Det kanske enklaste sättet är att gå in på kreditrapportens hemsida och söka på det avsedda bolaget. Där framgår flera uppgifter om bolaget, bland annat om vem som är den utsedda konkursförvaltaren.

Under en konkurs behöver konkursförvaltaren lämna in olika handlingar till tingsrätten. Exempel på handlingar som kommer in till tingsrätten under en konkurs är konkursansökan, bouppteckning, förvaltarberättelsen och förvaltarens slutredovisning. Dessa handlingar blir, i samband med att dessa lämnas in till tingsrätten, offentliga vilket gör att en stor del av en konkurs kan komma att bli offentliga handlingar, om inte dessa av någon anledning blir sekretessbelagda.

Det går inte att på förhand säga hur mycket en konkursförvaltare kan komma att kosta ditt bolag. Priset baseras på antalet timmar som konkursförvaltaren kommer behöva lägga ned på din konkurs. Av förklarliga skäl kan dessa timmar variera från en konkurs till en annan. Kostnaden för konkursförvaltaren står ditt konkurssatta bolag för, i den mån det finns tillgångar som kan täcka dessa kostnader. Tillgångarna i konkursboet täcker i första hand konkursförvaltarens kostnader, innan resterande borgenärer får sina fordringar betalda.

När tingsrätten beslutat att ditt bolag ska försättas i konkurs utser tingsrätten skyndsamt en konkursförvaltare.

Som huvudregel kan inte ett konkursbeslut återkallas. Det finns dock ett undantag från denna reglering. Om gäldenären (ditt bolag) överklagar konkursbeslutet och visar att bolaget är solvent kan ett konkursbeslut upphävas.