Undvik konkurs

Är ditt företag på väg att försättas i konkurs? Vidta rätt åtgärder i tid och undvik personligt ansvar.

– När en konkurs blir aktuell är det viktigt att agera snabbt.

Undvik konkurs

Vad är en konkurs?

En konkurs innebär att företaget avvecklas och att alla dess tillgångar används för att betala av skulder till borgenärerna.

När ett företag (gäldenären) inte kan betala sina skulder under en längre period är det på obestånd och ska försättas i konkurs. Det kan vara företaget själv som ansöker om konkurs eller så är det någon av fordringsägarna som skickar in en ansökan.

Det är sedan tingsrätten som beslutar om konkurs och tillsätter en konkursförvaltare vars uppgift är att fastställa vilka tillgångar och fordringar som finns i företaget så att tillgångarna kan göras om till pengar att betala borgenärerna med.

Förebyggande åtgärder för att undvika konkurs

Konkurser är ofta ett resultat av dålig likviditet där ett företag inte kan betala sina skulder i tid. För att undvika att ett företag sätts i konkurs är det viktigt att tidigt vidta förebyggande åtgärder.

En tidig åtgärd för att säkra ett företags överlevnad är att säkerställa en ekonomisk långsiktig hållbarhet. Detta betyder att ett företagets egna kapital är intakt enligt aktiebolagslagen. Finns det misstanke om att det egna kapitalet är förbrukat måste en kontrollbalansräkning upprättas. Vidtas inte åtgärder vid misstanke om att det egna kapitalet är förbrukat, riskerar företagets företrädare att bli personligt betalningsansvariga för bolagets skulder. Ett företag bör även se till att betala skatter och andra avgifter i tid. Betalas inte skatter i tid riskerar företrädare för företaget att bli personligt betalningsansvariga för företagets skatter enligt skatteförfarandelagen.

Ekonomisk hållbarhet

För att trygga en ekonomisk hållbarhet och undvika en konkurs är det viktig att företaget har en stabil ekonomi. Detta innebär bland annat att företag har möjlighet att betala sina förefallna skulder i tid. Åtgärder för att upprätthålla en stabil ekonomi kan bland annat innebära att företaget ser till att minska onödiga kostnader, minska kapitalbindningen i rörelsekapitalet och se över möjligheten att förhandla om längre kredittid med leverantörer. Vidare bör företag bevaka inbetalningar och se till att de som har en skuld till företaget betalar i tid, sätta tydliga ekonomiska mål och sikta på en effektiv resursanvändning som i sin tur resulterar i lägre kostnader och högre vinst.

Det är även av stor vikt att hålla koll på den ekonomiska informationen avseende företagets ställning och resultat. Upprätthåll en god kontakt med företagets revisor eller redovisningskonsult gällande företagets resultat och likviditet. Genom att ha en god kontakt med företagets revisor eller redovisningskonsult kan företaget inom rätt tid hitta brister och hinna åtgärda dessa i tid.

Sammantaget är detta åtgärder som ett företag bör vidta och hålla koll på för att ha en stark likviditet och inte riskera att undvika konkurs eller andra ekonomiska problem.

Vill du veta mer om ordnad avveckling för att slippa bli skuldsatt privat?