Undvik konkurs

Är ditt företag på väg att försättas i konkurs? Vidta rätt åtgärder i tid och undvik personligt ansvar.

– När en konkurs blir aktuell är det viktigt att agera snabbt.

Undvik konkurs

Vad är en konkurs?

En konkurs innebär att företaget avvecklas och att alla dess tillgångar används för att betala av skulder till borgenärerna.

När ett företag (gäldenären) inte kan betala sina skulder under en längre period är det på obestånd och ska försättas i konkurs. Det kan vara företaget själv som ansöker om konkurs eller så är det någon av fordringsägarna som skickar in en ansökan.

Det är sedan tingsrätten som beslutar om konkurs och tillsätter en konkursförvaltare vars uppgift är att fastställa vilka tillgångar och fordringar som finns i företaget så att tillgångarna kan göras om till pengar att betala borgenärerna med.

Förebyggande åtgärder för att undvika konkurs

Konkurser är ofta ett resultat av dålig likviditet där ett företag inte kan betala sina skulder i tid. För att undvika att ett företag sätts i konkurs är det viktigt att tidigt vidta förebyggande åtgärder.

En tidig åtgärd för att säkra ett företags överlevnad är att säkerställa en ekonomisk långsiktig hållbarhet. Detta betyder att ett företagets egna kapital är intakt enligt aktiebolagslagen. Finns det misstanke om att det egna kapitalet är förbrukat måste en kontrollbalansräkning upprättas. Vidtas inte åtgärder vid misstanke om att det egna kapitalet är förbrukat, riskerar företagets företrädare att bli personligt betalningsansvariga för bolagets skulder. Ett företag bör även se till att betala skatter och andra avgifter i tid. Betalas inte skatter i tid riskerar företrädare för företaget att bli personligt betalningsansvariga för företagets skatter enligt skatteförfarandelagen.

Ekonomisk hållbarhet

För att trygga en ekonomisk hållbarhet och undvika en konkurs är det viktig att företaget har en stabil ekonomi. Detta innebär bland annat att företag har möjlighet att betala sina förefallna skulder i tid. Åtgärder för att upprätthålla en stabil ekonomi kan bland annat innebära att företaget ser till att minska onödiga kostnader, minska kapitalbindningen i rörelsekapitalet och se över möjligheten att förhandla om längre kredittid med leverantörer. Vidare bör företag bevaka inbetalningar och se till att de som har en skuld till företaget betalar i tid, sätta tydliga ekonomiska mål och sikta på en effektiv resursanvändning som i sin tur resulterar i lägre kostnader och högre vinst.

Det är även av stor vikt att hålla koll på den ekonomiska informationen avseende företagets ställning och resultat. Upprätthåll en god kontakt med företagets revisor eller redovisningskonsult gällande företagets resultat och likviditet. Genom att ha en god kontakt med företagets revisor eller redovisningskonsult kan företaget inom rätt tid hitta brister och hinna åtgärda dessa i tid.

Sammantaget är detta åtgärder som ett företag bör vidta och hålla koll på för att ha en stark likviditet och undvika konkurs eller andra ekonomiska problem.

Vill du veta mer om ordnad avveckling för att slippa bli skuldsatt privat?

Ett företag kan undvika konkurs genom att i god tid ansöka om företagsrekonstruktion. En företagsrekonstruktion ger företaget chansen att återuppbygga sin ekonomi och verksamhet. Detta sker enligt en laglig process och i samarbete med en rekonstruktör som är godkänd av tingsrätten. Under tiden då företagsrekonstruktionen pågår, fryses alla skulder, och fordringsägare har inte möjlighet att begära företaget i konkurs.

Det finns flera åtgärder som kan vidtas för att ett bolag inte ska hamna på obestånd. Några av dessa är att se över och omförhandla kostsamma avtal, minska onödiga kostnader och satsa på den del av verksamheten som är lönsam. 

Hur lång tid en konkurs tar varierar. Om konkursansökan har lämnats in av en gäldenär som är ett mindre företag kan konkursen avslutas inom ett halvår. Handlar det om ett större företag kan konkursen pågå en mycket längre tid innan den är avslutad.  

Personlig konkurs är inte vanligt förekommande. Det är en mycket ingripande åtgärd som förutsätter att en privatperson inte har betalat sina skulder under en längre tid. 

Huvudregeln är att aktieägare inte kan bli personligt ansvariga för aktiebolagets skulder. Det finns dock undantag till denna huvudregel. Om ett aktiebolag har ett förbrukat kapital och styrelsen inte har låtit upprätta en kontrollbalansräkning, kan styrelsen komma att bli personligt och solidariskt betalningsansvariga för de förpliktelser som bolaget ingår under tiden för styrelsens kollektiva underlåtenhet.  

Aktieägare kan även riskera att bli personligt ansvariga för aktiebolagets obetalda skatter och avgifter. Detta förutsätter att aktiebolagets skatter och avgifter inte har betalats och att det inte heller senast på förfallodagen har vidtagits verksamma åtgärder. Som verksamma åtgärder anses ansökan om konkurs eller företagsrekonstruktion, men däremot inte att träda i frivillig likvidation.

Om ett företag är på obestånd kan Skatteverket skicka in en konkursansökan till tingsrätten. Skatteverket ska dock som regel skicka ett inkassokrav innan en konkursansökan lämnas in. 

Det finns ingen gräns för hur länge ett aktiebolag kan gå med förlust. Däremot finns det regler som innebär att ett aktiebolag inte får ha förbrukat eget kapital. Det vill säga att bolagets egna kapital inte får understiga hälften av det registrerade aktiekapitalet. Bolagsstyrelsens ansvar vid befarad kapitalbrist är att låta upprätta en kontrollbalansräkning och, om kapitalbrist visar sig föreligga, kalla till bolagsstämma.

Med obestånd (insolvens) avses att en gäldenär inte rätteligen kan betala sina skulder och att denna oförmåga inte endast är tillfällig. Det kan gälla redan förfallna skulder men även skulder som ännu inte har förfallit till betalning. Obeståndsbedömningen är framåtblickande och innefattar en prognos. Vanliga obeståndsindicier är t.ex. negativt eget kapital och betalningsanmärkningar. Sådana indicier innebär dock inte per automatik att Bolaget är insolvent utan faktorer så som skuldernas karaktär och framtida vinstgenerering påverkar bedömningen för när man anses vara på obestånd.

Att ansöka om egen konkurs till Tingsrätten är avgiftsfri. 

Det finns tre olika sätt att avsluta en konkurs på. Detta sker antingen genom avskrivning, nedläggning eller utdelning till borgenärerna.  

För att försättas i konkurs krävs det att företaget är på obestånd. Med obestånd avses att en gäldenär inte rätteligen kan betala sina skulder och att denna oförmåga inte endast är tillfällig. Det är tingsrätten som beslutar i denna fråga när en konkursansökan skickats in.