Konkurs - allt du behöver veta

– Här hittar du viktig information om konkurser.

Är ditt företag på väg att försättas i konkurs? Vi hjälper dig att vidta rätt åtgärder i tid.

konkurser i februari rekonstruktionsgruppen
Årets konkurser jämfört med konkurser tidigare år.
0 %
fler konkurser feb 2023 jmf med feb 2022
0 st
företag i konkurs i feb 2023
0 st
antal anställda som berörs

Konkurs av företag - vad du behöver veta

Vad är en konkurs av företag?

En konkurs för företag är ett strukturerat förfarande som används när ett företag inte längre har möjlighet att betala sina skulder i rätt tid. En konkursförvaltare tar då hand om företagets tillgångar för att betala av skulder.

Det är viktigt att notera att en konkurs är ett drastiskt steg med negativ påverkan på företaget, dess anställda och fordringsägare.

Överväg alternativ till konkurs 

Företag som befinner sig i en ekonomisk kris bör alltid överväga alternativa lösningar såsom företagsrekonstruktion innan de väljer att gå i konkurs. Dessa alternativ kan vara mer lämpliga beroende på företagets situation.

Sök rådgivning för att fatta det bästa beslutet

Företagare som överväger en konkurs bör alltid söka rådgivning från en specialist såsom Rekonstruktionsgruppen som kan utvärdera alternativen och rekommendera det bästa beslutet för både deras företags framtid och deras personliga ansvar.

Är ditt företag på väg att försättas i konkurs? Låt oss utvärdera din situation.

Så går en konkurs till - steg för steg

Steg 1

Ansökan om konkurs skickas in till tingsrätten, endera av gäldenären själv eller av någon fordringsägare.

Steg 2

Tingsrätten beslutar om konkurs och tillsätter en konkursförvaltare.

Steg 3

Konkursförvaltaren gör en förteckning över gäldenärens tillgångar och skulder, en så kallad konkursboupptäckning.

Steg 4

Konkursförvaltaren utreder om hela eller delar av verksamheten kan överlåtas till nya ägare. Delar av verksamheten som inte kan överlåtas säljs genom till exempel auktion. Gäldenärens utestående fordringar drivs in.

Steg 5

Ca 1-2 månader efter konkursbeslutet tar bouppteckningssammanträdet plats vid konkursförvaltarens kontor. Vid bouppteckningssammanträdet ska företagets ställföreträdare avlägga en ed på att uppgifterna i konkursbouppteckningen är riktiga.

Steg 6

Konkursförvaltaren fattar beslut om lönegaranti till företagets anställda.

Steg 7

Några månader efter konkursbeslutet presenteras en förvaltarberättelse. Förvaltarberättelsen upprättas av konkursförvaltaren och ska bland annat redogöra för hur och när företaget hamnat i obestånd, hur bokföringen skötts, om det finns grund för återvinning till konkursboet, om det skett olagliga transaktioner, om tidpunkten för styrelsens skyldighet av kontrollbalansräkningens upprättande samt om det finns grund för skadestånd.

Steg 8

Var sjätte månad därefter presenteras en halvårsberättelse.

Steg 9

När konkursförvaltaren sålt företagets alla egendomar och drivit in alla utestående fordringar ska denne enligt reglerna i förmånsrättslagen upprätta ett utdelningsförslag där medlen ska fördelas mellan borgenärerna.

Steg 10

Fastställandet av utdelningsförslaget beslutar tingsrätten om. Hur lång tid en konkurs tar varierar. Konkursförvaltaren försöker avveckla så snabbt som möjligt för att kostnaderna ska hållas nere.

Vanliga frågor om konkurs

Personligt ansvar i en konkurs​

För företagare som har ett bolag som riskerar att gå i konkurs kan det vara oroande att även deras privatliv kan påverkas. Aktiebolaget är en självständig juridisk enhet som har rätten att äga tillgångar, skulder och ingå bindande avtal. Som regel är ställföreträdare för ett aktiebolag inte personligt ansvariga för betalningar, men det finns undantag.

Undantag från personligt ansvar

Ett exempel är när bolaget bedrivs med en kritisk brist på kapital, det vill säga när det egna kapitalet är mindre än hälften av det registrerade aktiekapitalet. Enligt aktiebolagslagen måste styrelsen omgående utfärda en kontrollbalansräkning om det finns skäl att anta en sådan brist. Samma regler gäller om bolaget har varit föremål för en misslyckad utmätning. Om kontrollbalansräkningen visar att aktiekapitalet har använts upp måste styrelsen omgående sammankalla en kontrollstämma där aktieägarna måste besluta om bolaget ska avslutas eller drivas vidare. Om ägarna besluter om fortsatt drift tillåts en rådrumsfrist på åtta månader för att visa att de har återställt kapitalbristen.

Ansvarsgenombrott och personligt ansvar

Styrelseledamöter kan även bli personligt ansvariga för betalningar genom så kallat ansvarsgenombrott, en princip inom associationsrätten som kan tillämpas i de fall friheten från betalningsansvar för aktieägare upplevs som "stötande".

Personligt  ansvar enligt skatteförfarandelagen

Styrelseledamöter kan även bli personligt ansvariga för obetalda skatteskulder. För att detta ansvar ska inträda måste ställföreträdaren ha agerat med uppsåt eller grov oaktsamhet. Enligt domstolsbeslut anses ställföreträdaren inte ha agerat med uppsåt eller grov oaktsamhet om vidtagna åtgärder för att reglera skatteskulderna sker senast på förfallodagen, exempelvis försättande av bolaget i konkurs, inträde i företagsrekonstruktion eller betalningsinställelse följt av en ansökan om företagsrekonstruktion eller konkurs.

Hur går konkursprocessen till?

Konkurs beslutas av domstolen på begäran av gäldenären eller en eller flera borgenärer. Lagen gör ingen skillnad mellan juridiska och fysiska personer som kan bli försatta i konkurs. När beslutet väl är fattat tappar gäldenären rådigheten över sin egendom och rätten att ingå bindande avtal. I stället tar det så kallade "konkursboet" över dessa rättigheter, som förvaltas av en konkursförvaltare utsedd av tingsrätten.

Konkursförvaltaren är oftast en erfaren jurist som främst representerar borgenärernas intressen. Gäldenären har också en skyldighet att samarbeta med konkursförvaltaren för att sälja konkursboets tillgångar och betala tillbaka skulder.

Ordet "konkursbo" kan ha två olika innebörder: en förmögenhetsmassa som används för att betala skulder, eller en juridisk person som kan ingå rättshandlingar.

Låt oss gå igenom processen av att försättas i konkurs:

    1. Beslutet tas av domstolen på begäran av gäldenären eller borgenärer.
    2. Gäldenären tappar rådigheten över sin egendom och rätten att ingå avtal.
    3. Konkursboet tar över och förvaltas av en konkursförvaltare.
    4. Gäldenären måste samarbeta med konkursförvaltaren för att sälja tillgångar och betala skulder.

Vad är en avslutad konkurs? 

Som företagare, vad innebär en avslutad konkurs för dig och ditt bolag?

En konkurs avslutas när tingsrätten har fastställt fördelningen av konkursboets tillgångar.

Om ditt bolag är en konkursgäldenär som är ett aktiebolag, innebär det att bolaget omedelbart upphör att existera och det blir därför inte möjligt att kräva ytterligare betalningar från bolaget.

Vad kan hindra en konkurs? 

Vad som kan hindra en konkurs från att avslutas är en ofullständig fördelning av konkursboets tillgångar, och det är också möjligt att tingsrätten inte har tillräckliga bevis för att besluta om fördelningen

 Dessa frågor kan kräva ytterligare undersökningar och beslut från tingsrätten, vilket kan förlänga tiden för konkursen att avslutas.

Vad blir följderna av en konkurs för anställda?

Vad händer med din lön och pensionsförsäkring när ett företag går i konkurs?

Om ett företag går i konkurs kan anställda ha rätt till statlig lönegaranti. Det innebär att löntagaren kan få ersättning för vissa lönefordringar genom länsstyrelsen, upp till ett visst belopp under en begränsad tid. Beslutet om lönegaranti tas av den av tingsrätten utsedda konkursförvaltaren. Notera att bara anställda har rätt till lönegaranti. Konsulter eller andra uppdragstagare har ingen rätt till det.

"Lön" inkluderar all form av ersättning som ska utgå genom ett anställningsförhållande. Som anställd kan du få ersättning för lönefordringar i högst åtta månader, varav tre månader kan vara från före konkursen och din uppsägningstid. Du kan få lönegaranti upp till fyra prisbasbelopp (193 200 kr år 2022). Om ditt lönebelopp är högre än detta, måste du följa överskjutande belopp i konkursen.

Om konkursförvaltaren beslutar att du ska fortsätta arbeta i konkursboet, får du lönegaranti under den första månaden. Därefter betalas din lön av konkursboet.

Vad blir följderna för aktieägarna vid en konkurs?

Som aktieägare är man inte ansvarig för bolagets skulder, utan betraktas som en delägare. Vid en konkurs tar ett konkursbo över alla bolagets tillgångar och skulder, och en konkursförvaltare utses för att se till att alla fordringsägare får så mycket betalt som möjligt.

Tyvärr brukar det för aktieägare innebära att man förlorar hela sin investering vid en konkurs, eftersom förvaltaren enligt lag måste följa en viss prioritetsordning för betalning av skulder och där är aktieägarna lägre prioriterad än tex skatt eller krediter.

Vem är berättigad att ansöka om konkurs?

Konkurs är en formell process där en person eller företag med dålig ekonomi för att lösa sina skulder. Konkurs kan vara en sista utväg om en verksamhet inte längre kan betala sina skulder, och det är därför viktigt att veta vem som kan ansöka om konkurs och hur processen fungerar.

Ett företag som har en oförmåga att betala sina skulder kan ansöka om konkurs alternativt så kan en borgenär som inte får betalt ansöka om att försätta i en verksamhet i konkurs. Det finns inga specifika krav på vare sig omsättning eller antal anställda för att bli beviljad konkurs.

Hur ansöker man om en konkurs?

En ansökan om konkurs görs till närmaste Tingsrätt, och det är viktigt att ha rätt dokumentation och information tillgänglig för att säkerställa en smidig process. Informationen om vad som krävs för att ansöka om konkurs finns på Kronofogdens hemsida. Du bör också rådfråga en advokat eller ekonomisk rådgivare för att säkerställa att du följer alla riktlinjer och regler.

Vad händer efter att jag har ansökt om konkurs?

Efter att du har ansökt om konkurs, kommer Tingsrätten att granska ansökan och besluta om konkurs. Om det blir en beviljad konkurs, kommer den ekonomiska situation och tillgångar att granskas noggrant för att avgöra hur eller om skulderna kan betalas. En konkursförvaltare kommer att tillsättas för att hjälpa till med processen.

En kontrollbalansräkning - är en nödvändig åtgärd för att säkerställa bolagets framtid

En kontrollbalansräkning är en nödvändig åtgärd för att säkerställa att ett bolags egna kapital inte understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Dessutom är det obligatoriskt enligt svensk lag att upprätta en kontrollbalansräkning om bolaget har varit föremål för ett misslyckat utmätnings-försök av Kronofogdemyndigheten. Men vad innebär det egentligen att upprätta en kontrollbalansräkning och vad händer om man inte gör det?

Vad menas med "genast" och "ha skäl att anta"?

Lagstiftningen säger att en kontrollbalansräkning ska upprättas "genast" det finns skäl att anta att bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet eller om bolaget har varit föremål för ett misslyckat utmätnings-försök. Men vad menas med "genast" och "ha skäl att anta"?

Tydligheten kring vad som menas med "genast" varierar beroende på flertalet faktorer, såsom komplexiteten och storleken av verksamheten. Som en tumregel kan man säga att en kontrollbalansräkning bör upprättas inom en månad för enmansbolag och två månader för större bolag.

Vad gäller bedömningen av när man "har skäl att anta" att bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, så är det inte alltid lätt att veta. Bedömningen görs mot hur en normalt aktsam styrelseledamot skulle agera i samma situation. Styrelseledamotens uppdrag inkluderar att hålla sig informerad om verksamhetens fortlöpande situation.

Revisorsgranskning och kontrollstämma

När kontrollbalansräkningen har upprättats ska den granskas av bolagets revisor. Om bolaget inte har en revisor är det ingen revisorsgranskning som krävs.

revisionsgranskningen av kontrollbalansräkningen. Revisorn har en noga definierad roll och ansvar när det gäller att granska och bedöma kontrollbalansräkningen, och det är viktigt att förstå vad som förväntas av revisorn i den här processen.

Revisorns roll

Revisorns uppgift är att granska kontrollbalansräkningen och bedöma om den är riktig, fullständig och i enlighet med gällande regler och riktlinjer. Revisorn ska även verifiera att bolagets tillgångar är korrekt värderade och att det finns tillräcklig dokumentation för alla registreringar i räkenskaperna. Revisorn är också skyldig att rapportera till styrelsen om eventuella brister i bolagets räkenskapsföring och kontrollsystem.

Det är viktigt att förstå att revisorn inte har någon skyldighet att upptäcka alla eventuella fel eller brister i kontrollbalansräkningen. Revisorn ska dock göra en noggrann granskning och rapportera till styrelsen om eventuella brister som upptäcks.

Kontrollstämma

Om kontrollbalansräkningen visar att bolaget har en kritisk kapitalbrist måste styrelsen omedelbart kalla till en kontrollstämma. Vid kontrollstämman ska aktieägarna besluta om bolaget ska drivas vidare eller likvideras.

Om aktieägarna beslutar att driva bolaget vidare uppstår en rådrumsfrist på åtta månader. Under denna tidsperiod ska bolaget visa att kapitalbristen har återställts, till exempel genom ökade intäkter i verksamheten, aktieägartillskott eller nedsättning av det registrerade aktiekapitalet. Inför en ny stämma ska en ny kontrollbalansräkning upprättas som visar att kapitalet är återställt.

Det är viktigt att förstå att styrelsen har ett stort ansvar att följa den rådande lagstiftningen och säkerställa att bolaget har tillräckligt med kapital för att bedriva sin verksamhet på.

Aktiebolaget är en egen juridiska person som kan inneha tillgångar och skulder, ingå bindande avtal m.m. och som huvudregel kan man som ställföreträdare i ett aktiebolag inte bli personligt betalningsansvarig. Det finns däremot några undantag där företrädaransvar kan inträda.

Bestämmelser om konkurs behandlas i konkurslag (1987:672). Konkursens huvudsakliga funktion är att gäldenären tvingas ge upp alla sina utmätningsbara tillgångar till förmån för sina borgenärer i syfte att betala tillbaka sina skulder.

Konkurs beslutas av domstol på begäran av gäldenären själv, alternativt av en eller flera borgenärer. Förutsättningen för att försättas i konkurs är att gäldenären inte kan betala sina skulder allt eftersom de förfaller och att denna problematik inte endast är tillfällig och därigenom är på så kallat obestånd.

Lagen gör ingen skillnad på vem gäldenären är, utan både juridiska och fysiska personer kan försättas i konkurs. Rättsverkningen av konkursbeslutet innebär att gäldenären tappar rådigheten över sin egendom och kan inte heller ingå bindande rättshandlingar.

Rådigheten över tillgångar och rättshandlingsförmågan övertas i stället av det så kallade ”konkursboet” som förvaltas av en eller flera av tingsrätten utsedda konkursförvaltare. Konkursförvaltaren är i regel en jurist med mångårig erfarenhet som främst ska företräda borgenärernas intresse.

Gäldenären har en skyldighet att i viss mån samarbeta med konkursförvaltaren för realiserande av konkursboet genom att exempelvis lämna relevanta upplysningar och tillstyrka bouppteckningen.

Begreppet ”konkursbo” kan nämnas ha två olika betydelser: dels den förmögenhetsmassa som ska användas till betalning för skulderna, dels en juridisk person som för egen del kan ingå rättshandlingar.

Bestämmelser om konkurs behandlas i konkurslag (1987:672). Konkursens huvudsakliga funktion är att gäldenären tvingas ge upp alla sina utmätningsbara tillgångar till förmån för sina borgenärer i syfte att betala tillbaka sina skulder. Konkurs beslutas av domstol på begäran av gäldenären själv, alternativt av en eller flera borgenärer. Förutsättningen för att försättas i konkurs är att gäldenären inte kan betala sina skulder allt eftersom de förfaller och att denna problematik inte endast är tillfällig och därigenom är på så kallat obestånd.

Lagen gör ingen skillnad på vem gäldenären är, utan både juridiska och fysiska personer kan försättas i konkurs. Rättsverkningen av konkursbeslutet innebär att gäldenären tappar rådigheten över sin egendom och kan inte heller ingå bindande rättshandlingar. Rådigheten över tillgångar och rättshandlingsförmågan övertas i stället av det så kallade ”konkursboet” som förvaltas av en eller flera av tingsrätten utsedda konkursförvaltare. Konkursförvaltaren är i regel en jurist med mångårig erfarenhet som främst ska företräda borgenärernas intresse. Gäldenären har en skyldighet att i viss mån samarbeta med konkursförvaltaren för realiserande av konkursboet genom att exempelvis lämna relevanta upplysningar och tillstyrka bouppteckningen. Begreppet ”konkursbo” kan nämnas ha två olika betydelser: dels den förmögenhetsmassa som ska användas till betalning för skulderna, dels en juridisk person som för egen del kan ingå rättshandlingar.

Hur lång tid det tar att genomföra en konkurs varierar från fall till fall. Generellt kan en liten konkurs avslutas inom ett par månader, medan det kan ta flera år vid större och mer avancerade konkurser.

Är ditt företag på väg att försättas i konkurs? Låt oss utvärdera din situation.