You are here:

Hur påverkas avtal under en rekonstruktion?

Under en rekonstruktion får ett bolag inte betala fakturor för leveranser som erhållits innan beslutet om beviljad rekonstruktion. Leverantörerna måste alltså avvakta tills rekonstruktionen och ett eventuellt ackord är klart innan de kan erhålla sina betalningar. Av den anledningen finns lagstadgade regler för hur avtal ska hanteras under en företagsrekonstruktion. Regler som skapats för att öka chansen för att rekonstruktionen ska lyckas och som säkerställer att leverantörer inte bryter avtal med hänvisning till rekonstruktionens betalningsförbud. 

Löpande avtal tecknade innan rekonstruktionen 

Om en leverantör vill häva ett befintligt avtal med ett bolag i rekonstruktion med hänvisning till bristande betalning måste det ske efter godkännande av bolaget och rekonstruktören. Det är med andra ord leverantören som måste begära hävning men om bolaget och rekonstruktören kräver att avtalet ska fullföljas löper det vidare och ingen hävning får ske. Denna lagstadgade regel kan inte avtalas bort och finns liknande avtalsklausuler i ett avtal som ger uppsägningsrätt på grund av att en av parterna inträtt i rekonstruktion är dessa med andra ord ogiltiga. Skulle däremot bolaget och rekonstruktören inte inom rimlig tid begära fullgörelse har leverantören rätt att häva avtalet. 

Vilka rättigheter har leverantören? 

För att minimera framtida risker, och för att inte lämna leverantörerna helt skyddslösa i en rekonstruktion, har man som leverantör rätt att ställa krav på säkerhet till exempel i form av deposition eller förskottsbetalning. Säkerheten ska vara i proportion till risken leverantören tar. Som exempel kan sägas att om leverantören fakturerar månadsvis i efterskott för leveranser kan denne istället kräva en deposition motsvarande en genomsnittlig månadskostnad alternativt att få betalt för en månad i förskott. 

Avtal tecknade under rekonstruktionen 

Det kan vara problem för ett bolag under rekonstruktion att få leverantörer att gå med på att ingå nya avtal men ibland är det nödvändigt att göra det. Oftast kan man gemensamt komma överens om en säkerhet som leverantören kan acceptera. Rekonstruktören kan också bevilja något som kallas superförmånsrätt för att bolaget ska kunna ingå nödvändiga avtal även under en rekonstruktion. Superförmånsrätt innebär att leverantören får högsta prioritet vid en eventuell konkurs och ges därmed en relativt säker position om rekonstruktionen skulle misslyckas. Denna förmånsrätt är man mycket restriktiv med att ge och används bara i fall där det anses absolut nödvändigt för bolagets fortsatta verksamhet. 

 

Svar inom 1h (måndag-fredag)