You are here:

Förutsättningar för företagsrekonstruktion

För att kunna ansöka om företagsrekonstruktion ska följande förutsättningar råda:  

  1. Det kan antas att gäldenären inte kan betala sina förfallna skulder eller att en sådan oförmåga inträder inom kort eller att gäldenären i något annat avseende har ekonomiska svårigheter som innebär en risk för insolvens 
  2. Det finns grundad anledning att anta att verksamhetens livskraft kan säkras genom rekonstruktionen 
  3. Bolaget har ordnad bokföring 

    

Förmåga att betala 

När är det läge att fundera över att ansöka om företagsrekonstruktion? En bra tumregel brukar sägas vara att när du som företagare inser att du framöver inte kommer att kunna betala in skatten på förfallodagen så är det dags att lämna in en ansökan om rekonstruktion. När du fått beslutet och rekonstruktionen för ditt bolag påbörjas inträder ett lagstadgat förbud mot att betala leverantörsskulder och skatter som rör tiden innan du ansökte om rekonstruktion. När beslutet medges fryses bolagets samtliga skulder. Bolaget ska betala löpande för nyttjande av tjänster och varor samt skatt på omsättning och löner under processen. Konkurs är ett annat, men oftast sämre, alternativ till företagsrekonstruktion. Ofta innebär det förlorade arbetstillfällen för anställda och medför ofta nackdelar för dig som företagare. Har ditt bolag obetalda skatter när du ansöker om konkurs riskerar du att bli personligt betalningsansvarig för dessa.    

Syftet med rekonstruktion 

För att ett bolag ska kunna ansöka om och beviljas företagsrekonstruktion måste en plan för hur detta ska kunna uppnås och finansieras upprättas. Den kallas rekonstruktionsplan och ska innehålla en redogörelse för hur bolaget ska gynnas av rekonstruktion och förväntas kunna återfå lönsamhet och långsiktig livskraft. Saknas förutsättningar för att säkra bolagets livskraft och sannolikheten anses vara stor att bolaget kommer att samla på sig nya skulder under rekonstruktionen anses det inte finnas grundad anledning att anta att rekonstruktionen ska kunna lyckas.  

Svar inom 1h (måndag-fredag)