You are here:

Förmånsrätt – vad innebär det?

Vid ett bolags konkurs ska de tillgångar som finns fördelas mellan fodringsägarna. Eftersom det kan vara många som ska dela på tillgångarna tillämpas olika slags förmånsrätter för att prioritera vissa fodringsägare framför andra. Det fungerar så att genom en speciell ordningsföljd får fordringsägarna betalt och sist i kön hamnar fordringar utan förmånsrätt, så kallade oprioriterade fordringar. Det betyder att dessa fordringsägare får dela på det som finns kvar efter att alla prioriterade fordringsägare fått betalt. I de flesta fall förlorar fodringsägare med oprioriterade fordningar hela sin fordran vid en konkurs då det sällan finns något kvar att dela ut i slutet.    

Förmånsrätt vid en företagsrekonstruktion 

För att återfå bolagets lönsamhet och undvika en konkurs används ofta en företagsrekonstruktion som en väg ut ur de ekonomiska problemen. Ofta innebär detta ett ackord, vilket innebär att skulder skrivs ner. Det handlar om skulder där fodringsägaren saknar förmånsrätt. Fordringsägare med förmånsrätt får däremot fullt betalt för sin fordran men först efter att rekonstruktionen är avslutad. I de allra flesta fall vinner alla på en rekonstruktion framför en konkurs. Vid en företagsrekonstruktion får även de med oprioriterade fordringar betalt med en viss procent. I vissa fall får de efter en avslutad rekonstruktion till och med fullt betalt för sina fordringar.    

Olika typer av förmånsrätter 

Företagshypotek innebär att bolaget satt sin egendom som säkerhet för exempelvis ett banklån. Stora delar av bolagets tillgångar ingår i ett företagshypotek, eller ”företagsinteckning” som det ofta kallas. Kassa och värdepapper ingår dock inte. Denna förmånsrätt följer av 5 § i förmånsrättslagen. Bolagets revisor eller redovisningskonsult som utifrån lagkrav utför revisions- eller bokföringsuppdrag har genom uppdraget förmånsrätt för sin fodran. Denna förmånsrätt följer av 10 § i förmånsrättslagen men förutsätter att arbetet utförts inom sex månader från ansökan om konkurs. Enligt 12 § i förmånsrättslagen framgår förmånsrätt till anställda som har fordran på lön och annan ersättning. Den omfattar vanligtvis fordringar som intjänats inom tre månader före ansökan om konkurs eller rekonstruktion. Lön under rekonstruktionsperioden betalas ofta ut genom den statliga lönegarantin.    

Övriga fall där fordringsägare prioriteras 

Om en vara är köpt med äganderättsförebehåll betyder det att trots att bolaget nyttjar objektet är det säljare som äger det. I detta fall kan ägaren återta varan om avtalad betalning inte fullföljs och på så vis anses fordringsägaren ha fått betalt då det inte går att nyttja objektets värde som betalning för någon annan fordringsägare. Om bolaget köpt en vara som har ett återtagandeförbehåll innebär det att säljaren kan ta tillbaka varan om denne inte fått betalt enligt överenskommelse. Det betyder även i detta fall att säljaren får täckning för sin fordran genom att ta tillbaka varan då värdet på varan inte heller här kan användas till att betala andra fordringsägare.  

Svar inom 1h (måndag-fredag)