Företagsrekonstruktion

En företagsrekonstruktion hjälper företag med tillfälliga ekonomiska problem att åter bli lönsamma.

– Alla har rätt till en andra chans.

Spela video om Isabel - Rekonstruktörsjurist

Vad är en företagsrekonstruktion?

En företagsrekonstruktion är ett kraftfullt verktyg för att hjälpa företag med tillfälliga ekonomiska problem att åter bli lönsamma. En rekonstruktion ger företaget möjligheten att ombilda och återuppbygga sin ekonomi och verksamhet. Det sker steg för steg enligt en utstakad laglig process och i samarbete med en rekonstruktör som godkänts av tingsrätten. Under perioden för en företagsrekonstruktion fryses alla skulder och inga fordringsägare kan heller begära företaget i konkurs.

Fördelar med en rekonstruktion

Lär dig mer om företagsrekonstruktion

Så går en rekonstruktion till

Advokat Rolf Åbjörnsson berättar hur en företagsrekonstruktion går till.

Har du några frågor? Låt oss ringa upp dig.

Vanliga frågor och svar

Företagsrekonstruktion är ett förfarande där en näringsidkare, som bedöms ha en god affärsidé men som av någon anledning har drabbats av ekonomiska problem, kan rekonstrueras utan att gå i konkurs. Om en rekonstruktion inleds ges företaget ett moratorium med betalning av förfallna skulder vilket gör att man får en chans att se över sin verksamhet för att återfå en god likviditet.

Vanligtvis pågår en rekonstruktion i tre månader men om det finns särskilda skäl kan den förlängas med tre månader i taget. Som längst får en rekonstruktion endast pågå i ett år.

Kostnaden för en rekonstruktion beror helt och hållet på uppdragets omfattning och hur bolagets ekonomiska situation ser ut. Vid ett första möte tillsammans gör våra rådgivare och ekonomer en analys av hela verksamheten för att kunna bedöma hur mycket arbete som beräknas åtgå. Utifrån det kan man sedan beräkna en ungefärlig kostnad för rekonstruktionen.

Det finns många fördelar med att inleda en rekonstruktion. Du som företagare får tid till att se över företagets ekonomi utan att hotas av utmätning eller konkurs. En rekonstruktion innebär också minskade kostnader under rekonstruktionsperioden eftersom företagets anställda har rätt till statlig lönegaranti under en viss tid. Företaget ges rådrum med att betala sina förfallna fordringar och kan därför koncentrera sig på löpande kostnader för fortsatt drift av verksamheten. Det finns också möjlighet att häva kostsamma avtal som hyresavtal m.m. Därutöver kan företaget genom förhandling av ett ackord få till stånd en skuldnedskrivning av sina förfallna fordringar.

Under rekonstruktionen tar staten över betalningsansvaret för de anställdas löner under en viss tid. Förfarandet kallas för statlig lönegaranti och syftar till att säkerställa att de anställda får lön trots företagets ansträngda ekonomi. Beslut om lönegaranti fattas av rekonstruktören och därefter betalas lönen ut av länsstyrelsen.

Eftersom företaget har möjlighet att utnyttja den statliga lönegarantin innebär det oftast att företaget har möjlighet att behålla de flesta anställda under rekonstruktionsperioden.

 

Vanligtvis påverkas inte personalen av en rekonstruktion men ibland krävs omstruktureringar av personal och i vissa fall även uppsägningar. Under en rekonstruktion har man som anställd samma rättigheter som innan och arbetsgivaren är skyldig att följa de regler som normalt gäller för uppsägning.

Företagets ägare och företrädare behåller sin rådighet över verksamheten men har en skyldighet att informera rekonstruktören om sina ekonomiska förhållanden i den mån det har betydelse för rekonstruktionen av verksamheten. Därtill måste rekonstruktörens anvisningar följas om hur verksamheten ska bedrivas. I praktiken sker alltså den fortsatta driften av verksamheten i samråd med rekonstruktören. I övrigt har företagets ägare samma skyldigheter och ansvar som vanligt under hela rekonstruktionsperioden.

Ett offentligt ackord är en ackordsförhandling vid tingsrätten som innebär att tingsrätten kan fatta beslut om att de skulder som förfallit innan rekonstruktionen inleddes ska sättas ned med en viss procent. Ett offentligt ackord fastställs om en viss majoritet av fordringsägarna enas om förslaget och blir bindande för alla borgenärer som haft rätt att delta i ackordsförhandlingen.

Ett ackord är en uppgörelse med borgenärer om att endast en viss andel av skuldernas totala belopp behöver betalas. Det kan antingen ske genom att rätten fastställer ett offentligt ackord, som beskrivits ovan, och blir då bindande för samtliga borgenärer, eller genom ett underhandsackord som är en ekonomisk uppgörelse mellan en borgenär och företaget. Till skillnad från ett offentligt ackord binder ett underhandsackord endast de borgenärer som antar ackordet.

Förhoppningen är att företaget efter en genomgången rekonstruktion har återfått sin likviditet så att det kan betala de skulder som varit vilande under rekonstruktionen. Om företaget har förhandlat fram ett ackord med sina borgenärer ska ackordslikviden betalas. Därefter är syftet att företaget ska fortsätta bedriva sin verksamhet.

Vi lämnar ett förslag på rekonstruktör när vi ansöker om rekonstruktion men det är upp till tingsrätten att godta förslaget. I så fall utger tingsrätten ett förordnande av rekonstruktör.