Företagsrekonstruktion

En företagsrekonstruktion hjälper företag med tillfälliga ekonomiska problem att åter bli lönsamma.

– Alla har rätt till en andra chans.

Play Video about Anders Fernlund om företagsrekonstruktion

Vad är en företagsrekonstruktion?

En företagsrekonstruktion är ett kraftfullt verktyg för att hjälpa företag med tillfälliga ekonomiska problem att åter bli lönsamma. Rekonstruktion ger företaget möjligheten att ombilda och återuppbygga sin ekonomi och verksamhet. Det sker steg för steg enligt en utstakad laglig process och i samarbete med en rekonstruktör som godkänts av tingsrätten. Under perioden för en företagsrekonstruktion fryses alla skulder och inga fordringsägare kan heller begära företaget i konkurs. Företagsrekonstruktionen erbjuder ett skydd för företaget från konkurs under rekonstruktionen och målet är att reda ut ekonomiska problem och skapa lönsamhet. 

Fördelar med en företagsrekonstruktion

Lär dig mer om företagsrekonstruktion

Så går en företagsrekonstruktion till

Vem kan ansöka om företagsrekonstruktion?

Företag av alla olika företagsformer som bedriver näringsverksamhet kan ansöka om företagsrekonstruktion. I varje fall där en ansökan genomförs görs en separat bedömning om verksamheten är lämplig för att rekonstrueras. Det viktigaste är att det finns en vilja och en rimlig chans att få företaget på fötter igen, samt att företaget inte försatts i en dålig sits avsiktligen av styrelse och eller ledning. 

Kontakta oss på RekonstruktionsGruppen för att låta oss undersöka din situation och om en företagsrekonstruktion är det bästa alternativet för dig. Kontakta oss nu! 

Rekonstruktion – istället för konkurs

För företag som har svårt att betala sina skulder i tid kan det finnas alternativ till att avveckla företaget, om det finns en rimlig möjlighet att återfå lönsamhet. En rekonstruktion innebär att man ger företaget tid att komma tillrätta med betalningssvårigheter, samtidigt som ägare och ledning behåller kontrollen över företaget under tiden.

I de fall där det blir aktuellt med en företagsrekonstruktion, föreslår tingsrätten en rekonstruktör som agerar som rådgivare åt ledningen i företaget. Rekonstruktören måste dock samtycka till en del av de åtgärder och beslut som ledningen tar under denna period.

Har du några frågor? Låt oss ringa upp dig.

Prova vår rekylator

Räkna ut hur mycket du kan potentiellt förbättra din likviditet med

Vanliga frågor och svar

Företagsrekonstruktion – Vad innebär det?

Företagsrekonstruktion är en process där en företagare som bedöms ha en god affärsidé, men som har drabbats av ekonomiska problem, kan rekonstruera sin verksamhet utan att gå i konkurs. Genom en företagsrekonstruktion ges företaget ett moratorium med betalning av förfallna skulder, vilket ger möjlighet att se över verksamheten och återfå en god likviditet.

Varför är en företagsrekonstruktion viktig?

Företagsrekonstruktion är en viktig process för företagare som har drabbats av ekonomiska problem, men som fortfarande tror på sin affärsidé och vill rädda sin verksamhet. Genom företagsrekonstruktionen ges möjlighet att återfå en god ekonomisk ställning och fortsätta verksamheten på lång sikt.

Vem kan ansöka om företagsrekonstruktion?

Alla företagare som har drabbats av ekonomiska problem och som tror på sin affärsidé kan ansöka om företagsrekonstruktion. Det är dock viktigt att notera att företagsrekonstruktion inte är lämpligt för alla företag, och att det är viktigt att söka råd från en kvalificerad rådgivare innan man ansöker om företagsrekonstruktion.

Hur går en företagsrekonstruktion till?

Företagsrekonstruktion går till på följande sätt:

 1. Företaget ansöker om företagsrekonstruktion.
 2. En rådgivare bedömer företagets ekonomiska ställning och affärsidé.
 3. Om företaget bedöms lämpligt för rekonstruktion, inleds en rekonstruktionsprocess.
 4. Under rekonstruktionsprocessen arbetar företaget tillsammans med en rådgivare för att se över verksamheten och ta fram en plan för att återfå en god ekonomisk ställning.
 5. När planen är klar, godkänns den av en domare och företaget börjar arbeta enligt den godkända planen.

Påverkan på Företaget:

 • Likviditetsförbättringar: En företagsrekonstruktion kan hjälpa företaget att återfå god likviditet, genom att moratorium ges på förfallna skulder och genom en omprövning av företagets ekonomi. Detta kan leda till att företaget får en mer hållbar ekonomi i framtiden.
 • Strategisk omprövning: Under en företagsrekonstruktion får företaget en möjlighet att se över sin verksamhet och strategi. Detta kan leda till nya affärsmöjligheter och förbättringar av befintliga verksamheter.
 • Långsiktig hållbarhet: Genom att förbättra sin ekonomi och strategi kan en företagsrekonstruktion bidra till företagets långsiktiga hållbarhet.

Påverkan på Anställda:

 • Säkerhet för anställningen: En företagsrekonstruktion kan bidra till säkerhet för anställningarna eftersom företaget får en möjlighet att återfå en god likviditet och hållbar ekonomi.
 • Förbättrade arbetsförhållanden: En företagsrekonstruktion kan också leda till förbättringar av arbetsförhållanden, till exempel genom en mer effektiv och hållbar verksamhet.
 • Stabilitet och trygghet: Genom en mer stabil och trygg ekonomi kan företagsrekonstruktionen bidra till stabilitet och trygghet för anställda.

Det är viktigt att notera att en företagsrekonstruktion inte alltid garanterar framgång för företaget och dess anställda, men det är en möjlighet att förbättra sin situation och återfå en god likviditet och hållbar ekonomi.

Bestämmelser kring företagsrekonstruktion regleras i lag (2022:964) om företagsrekonstruktion. Om en näringsidkare – såväl fysisk som juridisk person – får ekonomiska svårigheter kan denne ansöka om företagsrekonstruktion till behörig tingsrätt. För att tingsrätten ska bevilja företagsrekonstruktionen krävs det att företaget har en ordnad bokföring och kan bevisa att de är livskraftiga, d.v.s. att de framgångsrikt kan genomgå en företagsrekonstruktion och även leva vidare efter företagsrekonstruktionens upphörande.

Om företagsrekonstruktionen beviljas tillförordnas en företagsrekonstruktör av tingsrätten i samband med beslutet. Rekonstruktören är en jurist med mångåriga erfarenhet som kommer hjälpa företaget att rekonstruera verksamheten. Företagsrekonstruktionen löper i rater om tre månader och kan förlängas upp till maximalt 12 månader om skäl föreligger.
Till skillnad från vid en konkurs, behåller gäldenären rådighet över sina tillgångar och kan fortsätta driva sin verksamhet.

Gäldenären har däremot en omfattande lojalitets- och informationsplikt gentemot rekonstruktören och får exempelvis inte fullgöra förpliktelser som har uppkommit före beslutet om företagsrekonstruktion utan rekonstruktörens samtycke. De får inte heller efter beslutet om företagsrekonstruktion åta sig nya förpliktelser som inte ligger inom ramen för den löpande förvaltningen eller pantsätta eller på något annat sätt överlåta egendom som är av betydelse för verksamheten.

Genom en rekonstruktion finns det även möjlighet till skuldnedskrivning genom en s.k. skulduppgörelse med Bolagets oprioriterade borgenärer.
Under rekonstruktionen kan företaget inte heller exekutiva åtgärder vidtas mot gäldenären, så som utmätning eller försättande i konkurs.

Vanligtvis pågår en företagsrekonstruktion i tre månader men om det finns särskilda skäl kan den förlängas med tre månader i taget. Som längst får en rekonstruktion endast pågå i ett år.

Kostnaden för en företagsrekonstruktion beror helt och hållet på uppdragets omfattning och hur bolagets ekonomiska situation ser ut. Vid ett första möte tillsammans gör våra rådgivare och ekonomer en analys av hela verksamheten för att kunna bedöma hur mycket arbete som beräknas åtgå. Utifrån det kan man sedan beräkna en ungefärlig kostnad för rekonstruktionen. Läs mera om vad en rekonstruktion kostar.

Det finns många fördelar med att inleda en företagsrekonstruktion. Du som företagare får tid till att se över företagets ekonomi utan att hotas av utmätning eller konkurs. En företagsrekonstruktion innebär också minskade kostnader under rekonstruktionsperioden eftersom företagets anställda har rätt till statlig lönegaranti under en viss tid. Företaget ges rådrum med att betala sina förfallna fordringar och kan därför koncentrera sig på löpande kostnader för fortsatt drift av verksamheten. Det finns också möjlighet att häva kostsamma avtal som hyresavtal m.m. Därutöver kan företaget genom förhandling av ett ackord få till stånd en skuldnedskrivning av sina förfallna fordringar.

Under rekonstruktionen tar staten över betalningsansvaret för de anställdas löner under en viss tid. Förfarandet kallas för statlig lönegaranti och syftar till att säkerställa att de anställda får lön trots företagets ansträngda ekonomi. Beslut om lönegaranti fattas av rekonstruktören och därefter betalas lönen ut av länsstyrelsen.

Eftersom företaget har möjlighet att utnyttja den statliga lönegarantin innebär det oftast att företaget har möjlighet att behålla de flesta anställda under rekonstruktionsperioden.

Vanligtvis påverkas inte personalen av en rekonstruktion men ibland krävs omstruktureringar av personal och i vissa fall även uppsägningar. Under en rekonstruktion har man som anställd samma rättigheter som innan och arbetsgivaren är skyldig att följa de regler som normalt gäller för uppsägning.

Företagets ägare och företrädare behåller sin rådighet över verksamheten men har en skyldighet att informera rekonstruktören om sina ekonomiska förhållanden i den mån det har betydelse för rekonstruktionen av verksamheten. Därtill måste rekonstruktörens anvisningar följas om hur verksamheten ska bedrivas. I praktiken sker alltså den fortsatta driften av verksamheten i samråd med rekonstruktören. I övrigt har företagets ägare samma skyldigheter och ansvar som vanligt under hela rekonstruktionsperioden.

En skulduppgörelse innebär ett förslag på skuldnedskrivning eller skuldavskrivning av borgenärernas fordringar, vilket anges i rekonstruktionsplanen som sedan ska fastställas under planförhandling. För att rekonstruktionsplanen och därmed skulduppgörelsen ska fastställas och få verkan, krävs att tillräckligt många fordringsägare röstar för förslaget. En fordring kan med den nya lagen skrivas ned till 100 %. Om skulduppgörelsen fastställs, binds även borgenärer som motsatt sig planen.

En skulduppgörelse är en uppgörelse med borgenärer om att endast en viss andel av skuldernas totala belopp behöver betalas. Det kan antingen ske genom att rätten fastställer en skulduppgörelse genom att fastställa rekonstruktionsplanen, som beskrivits ovan, och blir då bindande för samtliga borgenärer, eller genom ett underhandsackord som är en ekonomisk uppgörelse mellan en borgenär och företaget. Till skillnad från ett skulduppgörelse binder ett underhandsackord endast de borgenärer som antar ackordet.

Förhoppningen är att företaget efter en genomgången rekonstruktion har återfått sin likviditet så att det kan betala de skulder som varit vilande under rekonstruktionen. Om företaget har förhandlat fram ett ackord med sina borgenärer ska ackordslikviden betalas. Därefter är syftet att företaget ska fortsätta bedriva sin verksamhet.

Vi lämnar ett förslag på rekonstruktör när vi ansöker om rekonstruktion men det är upp till tingsrätten att godta förslaget. I så fall utger tingsrätten ett förordnande av rekonstruktör. 

Bestämmelser kring företagsrekonstruktion regleras i lag (2022:964) om företagsrekonstruktion. Om en näringsidkare – såväl fysisk som juridisk person – får ekonomiska svårigheter kan denne ansöka om företagsrekonstruktion till behörig tingsrätt. För att tingsrätten ska bevilja företagsrekonstruktionen krävs det att företaget har en ordnad bokföring och kan bevisa att de är livskraftiga, d.v.s. att de framgångsrikt kan genomgå en företagsrekonstruktion och även leva vidare efter rekonstruktionens upphörande.

Det viktigaste för att en företagsrekonstruktion ska bli lyckad är att företaget har en bra affärsidé i grunden och att det finns goda möjligheter till lönsamhet när verksamheten sköts på rätt sätt. Ett bra kassaflöde är en aspekt som ökar förutsättningarna. Med en engagerad ledning och medarbetare har verksamheten goda chanser att lyckas med rekonstruktionen. 

För att skapa en bra översikt över hur rekonstruktionen kommer att gynna företaget skapas en rekonstruktionsplan som tar upp förutsättningar och möjligheter för att rekonstruktionen ska bli lyckad.