You are here:

Hur går en företagsrekonstruktion till – steg för steg

Vad är det som händer vid en företagsrekonstruktion egentligen, och hur går det till? Låt oss bena ut processen tillsammans.

När ett företag har svårt att betala sina skulder på kort sikt, kan tingsrätten besluta om företagsrekonstruktion. Detta baserat på att det finns en livskraftig verksamhet i grunden.

Oftast är det näringsidkaren (den person, företag eller organisation som bedriver verksamheten) som ansöker om företagsrekonstruktion och domstolen beslutar. Under rekonstruktionen får företaget möjlighet att omstrukturera och återuppbygga sin verksamhet.

En företagsrekonstruktion löper i tre månader från beslutet. Det går att förlänga med ytterligare tre månader om det finns särskilda skäl. För att ytterligare förlänga krävs synnerliga skäl. Rekonstruktionen måste avslutas senast 15 månader efter att beslutet fattats, om det inte finns något beslut om planförhandling innan dess.

Ansökan

Det första som händer, efter att man kommit fram till att en rekonstruktion är en lämplig väg framåt för verksamheten, är att ansökan om företagsrekonstruktion skickas in till tingsrätten. I och med detta betalas även en avgift på 2 800 kronor.

Beroende på om du är gäldenär (den som är skyldig pengar) eller borgenär (den som har rätt att kräva återbetalning av skuld), så kan ärendet ta olika lång tid. Om allt ser rätt ut och gäldenärens ansökan är komplett, så kan denna beslutas om redan samma dag. Borgenärens ansökan behandlas vanligtvis inom två veckor då denna måste prövas vid en förhandling.

Beslut

Tingsrätten beslutar om det ska ske en företagsrekonstruktion för en gäldenär och vid denna tidpunkt ska det även utses en rekonstruktör. Inom ungefär tre veckor efter att ett beslut tagits, ska det hållas ett borgenärssammanträde där borgenärerna får möjlighet att ge sin åsikt kring beslutet kring rekonstruktionens fortskridande.

Förutom detta ska tingsrätten även underrätta vissa myndigheter om att en företagsrekonstruktion har inletts, men det ska inte offentliggöras för allmänheten.

Rekonstruktörens uppdrag

Rekonstruktörens roll är att bedöma om den som är skyldig pengar (gäldenären) kan fortsätta sin verksamhet, och hjälpa till att skapa en rekonstruktionsplan. Rekonstruktören, oftast en erfaren advokat inom konkursförvaltning, får betalt av gäldenären.
Inom en vecka från beslutet om företagsrekonstruktion måste rekonstruktören informera alla kända borgenärer om beslutet och ge dem viktig information. Gäldenären måste samarbeta genom att lämna ekonomisk information.

Även om gäldenären kan fatta egna beslut om sin egendom, kräver beslut som är utanför den vanliga löpande förvaltning godkännande från rekonstruktören. Om rekonstruktören inte är lämplig eller inte uppfyller sina skyldigheter kan domstolen avsluta uppdraget.

Kronofogdemyndigheten ser till rekonstruktören

Tillsynen över rekonstruktörer ligger organisatoriskt under konkurstillsyn (TSM) och dessa ska ges möjlighet att ge sin åsikt kring både huruvida rekonstruktionen ska upphöra samt vilken rekonstruktör som utses. Förutom detta har TSM tillsyn över lönegarantin under rekonstruktionen.

Planförhandling

I vissa fall kan en planförhandling hållas. När en plan för rekonstruktion är klar kan gäldenären, eller i vissa fall rekonstruktören, begära en planförhandling. Om rätten godkänner detta, kallas parterna till förhandlingen och beslutet annonseras oftast i Post- och Inrikes Tidningar. Planförhandlingen måste hållas inom tre till fem veckor.

Under planförhandlingen röstar de berörda parterna om de accepterar rekonstruktionsplanen. Planen anses antagen om en viss andel av parterna i varje grupp godkänner den.

Avslut

Följande är exempel på när ett avslut bör göras för företagsrekonstruktionen:

  • När syftet är uppnått eller inte anses är nåbart
  • Om planförhandling inte inletts och gäldenären begär avslut
  • Rekonstruktören begär avslut
  • Vid allvarliga brister i bokföringen
  • Om gäldenären försätts i konkurs

Är du intresserad och vill veta mer om företagsrekonstruktion, eller vill ha råd kring vilka alternativ som finns för ditt företag? Kontakta Rekonstruktionsgruppen idag så hjälper våra kompetenta medarbetare er. Börja med ett förutsättningslöst och kostnadsfritt möte med oss.

Centralbron och riddarholmen på sommaren

Låt oss kolla på dina möjligheter

Svar inom 1h (måndag-fredag)