Missa inte möjligheten.
Boka kostnadsfri rådgivning idag!

Eller fyll i formuläret nedan.

Var god ange dina kontaktuppgifter. Vi kommer att ta kontakt med dig så snart vi tar emot ditt meddelande.

Rekonstruktionsgruppen finns i Malmö

Retroaktivt skatteanstånd
- ett fördelaktig sätt att stärka företagets likviditet

Företag som är i behov av att stärka likviditeten kan retroaktivt ansöka om tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms.

Företag som får anstånd för en period som de redan har betalt in, kan få tillbaka ett utbetalbart överskott till företagets skattekonto.

Överskottet kan sedan utbetalas till företagets bankkonto, om verksamheten behöver likvid.

Syftet med lagstiftningen är att hjälpa företag som i grunden är livskraftiga och sunda över en tillfällig, svår period med akut likviditetsbrist.

FAQ

Att du blivit nekad ett företagslån hos banken behöver inte innebära att du får ett avslag på en ansökan om tillfälligt skatteanstånd.

Anstånd kan medges för upp till tolv perioder av moms och tolv perioder av arbetsgivavgifter och avdragen skatt. Lagstiftningens utformning innebär att det ges möjlighet för skattskyldiga att ansöka om anstånd retroaktivt för redan betalda redovisningsperioder. Betalningen kan skjutas upp i ett år från beslutsdatumet, men som längst till och med september 2023 eller januari 2024 beroende på vilken momsperiod företaget redovisar i. I samband med att anståndet upphör finns det möjlighet att ansöka om förlängning av anståndet i ytterligare ett år, men som längst till och med september 2024 eller januari 2025.

När ett företag har haft anstånd i upp till två år, kan företaget ansöka om en avbetalningsplan förenad med förlängning av anståndet. Avbetalningsplanen kan löpa i upp till 36 månader, vilket innebär att skatterna ska vara slutbetalda senast 2028.

Man kan söka anstånd för 12 stycken redovisningsperioder av moms och 12 stycken redovisningsperioder av avdragen skatt och arbetsgivaravgift mellan januari 2020 - januari 2021, oktober till december 2021, samt april till juni 2022.

Ett alternativ är att du kontaktar din bank och söker ett lån. För många företag är de tillfälliga skatteanstånden mer fördelaktiga.

Det finns möjlighet att ansöka om retroaktivt skatteanstånd även om företaget har betalningsanmärkningar. Bolaget får däremot inte ha ej försumbara skulder restförda hos Kronofogden.

Du kan som mest få anstånd med hela det belopp som du redovisat i din arbetsgivardeklaration och i din momsdeklaration för perioden som ansökan avser. Du kan inte få anstånd för högre belopp än du har betalt. Beloppen för tillfälligt skatteanstånd som går att ansöka finns på Skatteverkets hemsida. Företagens ombud kan hjälpa till att räkna ut exakta belopp och matcha företagets likviditetsbehov om möjligheten finns.

Skatteverket har hög prioritet på att behandla ansökningarna. Efter beslut om retroaktivt anstånd fattats så tar det vanligtvis 3-5 bankdagar för utbetalning till anmält bankkonto.

Anstånd med inbetalningen ska beviljas om inte särskilda skäl talar emot det (2 § lagen om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall).

Skatteverket nämner några exempel på särskilda skäl som talar emot att anstånd medges. Ett exempel på det är att medgivet anstånd skulle innebära en större kreditrisk för staten än normalt. Ett annat exempel på särskilda skäl som talar emot ett anstånd kan vara att  redovisning inte har lämnats till Skatteverket eller att det finns skulder som inte är försumbara. Det kan också vara att verksamheten upphört eller att det finns omständigheter som skulle medföra att ett godkännande av F-skatt ska återkallas.

Det är inte nödvändigt men kan vara till stor hjälp. Ombudet ansöker om anstånd enligt lag (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall och/eller 63 kap. 1-23 skatteförfarandelag, samt bistår med juridisk och företagsekonomisk rådgivning avseende tolkning och tillämpning av nu nämnda lag och därmed förenliga frågor. I uppdraget ingår löpande kommunikation med Skatteverket samt bevakning av förfallodagsfrister, ansökan om förlängning av anståndstiden och ansökan om avbetalningsplan.

Om du får anstånd för en period som du redan har betalat in, kan det innebära att du får ett utbetalningsbart överskott på skattekontot. Detta överskott kan du begära att få utbetalt om det inte behövs för att täcka andra obetalda skatter och avgifter. Det går fortare att få utbetalningen om du redan har anmält ett kontonummer som du vill ha pengarna till.

Sista dagen för att ansöka om ett nytt tillfälligt anstånd med betalning är den 11 september 2023 för arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms som redovisas månadsvis eller kvartalsvis. Efter dessa datum kommer Skatteverket bara att kunna bevilja förlängningar av redan beviljade anstånd.

För ansökningar som lämnats in den 5 februari 2021 eller senare tas anståndsavgift ut från och med månaden efter att du fick anståndet, till och med den månad då anståndsbeloppet ska betalas. Anståndsavgiften är då 0,1 procent av anståndsbeloppet.

Du betalar räntan och anståndsavgiften samtidigt som du betalar skatten eller avgiften som du har skjutit upp. Har du en avbetalningsplan betalar du ränta och anståndsavgift vid varje avbetalning.

Huvudregeln är att Skatteverket inte kommer utkräva företrädaransvar för skatter och avgifter som omfattas av tillfälligt skatteanstånd.

Om någon uppenbart utnyttjat möjligheterna till att beviljas ett tillfälligt anstånd helt i strid med syftet med anståndsbestämmelserna anser Skatteverket dock att det kan bli aktuellt i enstaka och mycket speciella fall att ansöka om ett företrädaransvar gentemot en företrädare som agerat uppsåtligt.

Skatteverkets fullständiga ställningstagande finns att läsa på Skatteverkets hemsida.