Fördelar med företagsrekonstruktion

Fördelarna med företagsrekonstruktion är många. Verksamheten kan fortsätta som vanligt medan l rekonstruktören, som är specialist på företagsrådgivning och vet exakt hur rekonstruktionsplanen ska genomföras. Med stor erfarenhet av att förhandla med banker, leverantörer, offentliga myndigheter och fordringsägare. Under den första månaden av rekonstruktionen har företagets anställda rätt till en lönegaranti från landstinget. Detta förbättrar…

Vad är lönegaranti?

Då kostnaderna för löner ofta är den största utgiften ett bolag har är det givetvis en utgift som är svår att klara av när bolaget får likviditetsproblem. Genom att bolaget beviljas stöd via den statliga lönegarantin ges möjlighet att återhämta sig ekonomiskt då man under rekonstruktionen slipper betala löner, arbetsgivaravgifter och sociala avgifter. De anställda…

Vad är ett ackord?

Ett ackord är en överenskommelse mellan ett bolag under rekonstruktion och dess leverantörer. Vid en ackordsuppgörelse kommer parterna överens om en nedskrivning av skulderna till en viss procent. På så vis blir bolaget av med delar av sina skulder. De skulder som kan komma att omfattas av uppgörelsen är generellt sett de skulder där leverantören…

Förmånsrätt – vad innebär det?

Vid ett bolags konkurs ska de tillgångar som finns fördelas mellan fodringsägarna. Eftersom det kan vara många som ska dela på tillgångarna tillämpas olika slags förmånsrätter för att prioritera vissa fodringsägare framför andra. Det fungerar så att genom en speciell ordningsföljd får fordringsägarna betalt och sist i kön hamnar fordringar utan förmånsrätt, så kallade oprioriterade…

Hur påverkas avtal under en rekonstruktion?

Under en rekonstruktion får ett bolag inte betala fakturor för leveranser som erhållits innan beslutet om beviljad rekonstruktion. Leverantörerna måste alltså avvakta tills rekonstruktionen och ett eventuellt ackord är klart innan de kan erhålla sina betalningar. Av den anledningen finns lagstadgade regler för hur avtal ska hanteras under en företagsrekonstruktion. Regler som skapats för att…

viktor cederlof

Rekonstruktörens Uppdrag

Rekonstruktörens uppdrag och kompetens Det är bolaget som ansöker om företagsrekonstruktion som själva föreslår en lämplig rekonstruktör. En förutsättning för att lyckas med processen är naturligtvis att rekontruktören har kompetens för uppdraget samt har erfarenhet av den bransch bolaget verkar i då en rekonstruktion kan vara en komplicerad process. Det finns inga formella lagkrav på…

Betalningsförbud eller ej?

När ett bolag ansöker hos tingsrätten om företagsrekonstruktion ställs bolagets betalningar in och skulderna fryses. Då inträder ett betalningsförbud som innebär att bolaget inte får betala några skulder utan att rekonstruktören gett sitt godkännande. Undantaget är leveranser och beställningar som görs under rekonstruktionen för att kunna driva verksamheten vidare då dessa ska betalas löpande. Det…

Så går en rekonstruktion till

Kontakta oss för ett kostnadsfritt första möte och genomgång av ditt bolags förutsättningar för att lyckas med en rekonstruktion. Ser vi att det finns förutsättningar att lyckas vända ditt bolags utveckling gör vi upp en första plan för hur den ska genomföras och formulerar ett första utkast till en ansökan till tingsrätten. Därefter får du…

Vad gör man när pengarna börjar ta slut?

Generellt sett är ägare, styrelse och ledning i ett aktiebolag inte personligt ansvariga för bolagets skulder såvida man inte medvetet drivit verksamheten på ett vårdslöst sätt. Däremot har framförallt styrelsen, men även företagets övriga företrädare en skyldighet att ha kontroll över bolagets ekonomi och dess utveckling. Enligt aktiebolagslagen har styrelsen ansvar för att upprätta en…