Du är här:

Borgenärssammanträde

Inom tre veckor från det datum tingsrätten beviljat ett bolags företagsrekonstruktion ska ett borgenärssammanträde äga rum. Det sker i tingsrätten och då prövas rekontruktionens syfte och om man genom processen kan förväntas uppnå ett lyckat resultat.

Bolagets samtliga fordringsägare bjuds skriftligen in att närvara vid borgenärssammanträdet. I inbjudan beskrivs hur planen för rekonstruktionen ser ut och vilka åtgärdar man planerar att vidta under processens gång. I brevet presenteras också en förteckning över samtliga kända fordringsägare.

När sammanträdet, som vanligtvis är offentligt, hålls finns rekonstruktören, ställföreträdare för bolaget samt de fordringsägare som väljer att närvara på plats. Dessutom brukar representanter för bolagets bank samt Skatteverket närvara. Det är viktigt att samtliga parter, framför allt rekonstruktören och ställföreträdare för bolaget, är väl förberedda och kan svara på de frågor som ställs för att skapa förtroende för att rekonstruktionen kommer att lyckas. Utifrån vad som framkommit under borgenärssammanträdet bedömer sedan tingsrätten om det finns förutsättningar att uppnå syftet med rekonstruktionen och meddelar därefter beslut om rekonstruktionens fortsättning.

Funderar du på om rekonstruktion är något för ditt företag?

Tveka inte att ställa dina frågor till oss.

Svar inom 24h (måndag-fredag)