You are here:

Vad händer på ett borgenärssammanträde?

Inom tre veckor från det datum tingsrätten beviljat ett bolags företagsrekonstruktion ska ett borgenärssammanträde äga rum. Det sker i tingsrätten och prövas rekontruktionens syfte och om man genom processen kan förväntas uppnå ett lyckat resultat.

Bolagets samtliga fordringsägare bjuds skriftligen in att närvara vid borgenärssammanträdet. I rekonstruktörens underrättelse till borgenärerna beskrivs hur planen för rekonstruktionen ser ut och vilka åtgärdar man planerar att vidta under processens gång.

När sammanträdet, som vanligtvis är offentligt, hålls finns rekonstruktören, ställföreträdare för bolaget samt de fordringsägare som väljer att närvara plats. RekonstruktionsGruppen biträder bolaget som ombud under sammanträdet. Dessutom brukar representanter för bolagets bank och Skatteverket närvara. Det är viktigt att samtliga parter, framför allt rekonstruktören och ställföreträdare för bolaget, är väl förberedda och kan svara de frågor som ställs för att skapa förtroende för att rekonstruktionen kommer att lyckas. Utifrån vad som framkommit under borgenärssammanträdet bedömer sedan tingsrätten om det finns förutsättningar att uppnå syftet med rekonstruktionen och meddelar därefter beslut om rekonstruktionens fortsättning 

Svar inom 1h (måndag-fredag)