ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

1. UPPDRAGETS OMFATTNING

Kunden beviljar härmed Rekonstruktionsgruppen Sverige AB, 559302–8979 (hädanefter ”R-gruppen”) uppdrag att genomföra en grundläggande finansiell genomlysning av dennes bolag i syfte att se över möjligheterna till att säkra bolagets långsiktiga livskraft. Kunden kommer att granska aktuell balans- och resultatrapport samt kund- och levresekontra och utdrag från skattekonto och genomföra en initial behovsanalys samt ta fram och presentera förslag till Kunden på potentiellt verksamhetsstärkande åtgärder.

2. AVTALSTID

Detta avtal träder i kraft när det har undertecknats av Kunden. Avtalet gäller fram till och med uppdragets fullföljande, om parterna inte dessförinnan skriftligen överenskommer om annat.

Önskar Kunden frånträda uppdraget i förtid är denne skyldig att uppge skälen till frånträdandet samt att på R-gruppens begäran lämna skriftligt besked därom. Redan erlagt arvode återbetalas ej om Kunden ensidigt avslutar R-gruppens uppdrag och ingen brist i utförandet av uppdraget kan styrkas.

3. KUNDENS ANSVAR

Kunden är ansvarig för att företagets redovisning och de rapporter som baseras på företagets redovisning är korrekta och ger en aktuell bild av bolagets ställning och resultat för dagen, samt för att de upplysningar och anvisningar som lämnas till Uppdragstagen är korrekta och inte lagstridiga.

Kunden skall tillhandahålla persondata, underlag och handlingar i den utsträckning som erfordras för uppdragets genomförande. För det fall att Kunden inte lämnar över väsentlig information eller det underlag som erfordras för att kunna utföra uppdraget, äger R-gruppen rätt att avsluta uppdraget. Hävning av detta avtal på nu nämnda grund får ske först efter tre (3) skriftliga påminnelser per e-post eller en (1) påminnelse brevledes. Erlagt arvode återbetalas ej.

4. KUNDENS MEDVERKAN

Kunde skall medverka till att uppdraget kan utföras enligt avtalets bestämmelser. Kunden ska anslå erforderlig tid och erforderliga resurser för att kunna fullfölja sina skyldigheter i detta avseende. Kunden skyldighet ska omfatta, men inte vara begränsad till, öppenhet och transparens kring Kundens affärsverksamhet och materialinsamling.

Kunden ska medverka till att uppdraget kan utföras enligt Avtalets bestämmelser. Kunden ska samarbeta med R-gruppen och lämna de upplysningar samt tillhandahålla den data och de underlag som erfordras för uppdragets genomförande. För det fall att Kunden inte lämnar över väsentlig information eller det skriftliga material som Konsulten erfordrar för att kunna utföra uppdraget, äger Konsulten rätt att avsluta uppdraget.

5. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Uppdragstagare är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som denne behandlar vid den interna administrationen av antagande och hantering av kunder och uppdrag. Denna behandling ska ske i enlighet med gällande rätt och i enlighet med den personuppgiftspolicy som finns på R-gruppens hemsida. I samband med antagande och utförande av uppdraget och/eller för att lagra information hänförlig till uppdraget har R-gruppen rätt att använda sig av personuppgiftsbiträden (underleverantörer).

6. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

Om förutsättningarna för uppdragets genomförande ändras eller om otillräcklig eller felaktig information lagts till grund för den ursprungliga uppdragsplanen har R-gruppen rätt att vidta ändringar av uppdraget i syfte att uppnå det för uppdraget önskvärda resultatet. Övriga ändringar och tillägg till detta avtal ska vara skriftliga för att vara giltiga. För det fall att uppdraget utökas, har R-gruppen rätt till ersättning för de fördyringar som kan komma att orsakas av det ändrade uppdraget.

7. REKLAMATION OCH MEDDELANDE M.M.

Reklamation och andra meddelanden avseende Avtalets tillämpning ska översändas genom bud, rekommenderat brev eller per e-post (som behörigen bekräftats) till parternas i ingressen ovan angivna eller senare ändrade adresser.

Meddelande skall anses ha kommit mottagaren tillhanda (i) om avlämnat med bud, vid avlämnandet; eller (ii) om avsänt med rekommenderat brev, tre (3) dagar efter avlämnandet för postbefordran; eller (iii) om avsänt per e-post, vid avsändandet om mottagandet behörigen bekräftats (leveranskvitto).

8. R-GRUPPENSS RÄTT ATT OMEDELBART HÄVA AVTALET

I följande situationer har R-gruppens rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet: Kunden är mer än sju dagar försenad med sin betalning; Kunden levererar inte material eller orsakar på annat sätt att uppdraget inte kan utföras såsom avtalats; Kunden bryter mot ingånget avtal, lagar, regler, redovisningsrekommendationer eller myndighetsanvisningar och underlåter att korrigera det påtalade felet inom sju dagar efter meddelande från R-gruppen; Kunden bemöter R-gruppens personal på ett oetiskt eller kränkande sätt.

9. FORCE MAJEUR

Yttre händelser utanför parternas kontroll (t.ex. myndighetsåtgärder, krig, mobilisering, förstärkt försvarsberedskap, arbetsmarknadskonflikt, naturkatastrof) och som inte endast är av tillfällig natur och som förhindrar uppdragets genomförande berättigar vardera parten att helt inställa uppdraget utan rätt till skadestånd för den andra parten. Avtalsparten ska genast meddela den andra parten när force majeure uppkommer och när den upphör.

10. SEKRETESS

Parterna förbinder sig att inte till utomstående obehörigen yppa vad Part fått kännedom om med anledning av detta Avtal och som inte redan är allmänt känt eller som redan är i den andre Partens ägo eller rättmätigt erhållits av den andre Parten från tredje man. Detta gäller oavsett om informationen lämnats skriftligen eller muntligen och oberoende av format.

Ovanstående gäller inte för sådan information som

  • vid tidpunkten för utlämnandet är eller senare blir tillgänglig för allmänheten på annat sätt än genom överträdelse mot Avtalet; eller
  • redan var tillgänglig för mottagande Part eller som denne på egen hand har utvecklat innan ingåendet av Avtalet och som inte, direkt el-ler indirekt, har erhållits genom överträdelse mot Avtalet.

Denna sekretessförbindelse förhindrar inte Part från att lämna sådan information som Part har skyldighet att lämna ut enligt lag, dom eller myndighetsbeslut. Konsulten äger rätt att, efter muntlig eller skriftligen inhämtat godkännande, kommunicera sådan information till tredje man som i övrigt omfattas av sekretessförbindelsen i syfte att underlätta uppdragets fullgörande.

11. TVIST

Tvist i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas.

Svensk lag ska tillämpas på Avtalet. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska.

Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till denna skiljeklausul omfattas av sekretess. Sekretessen omfattar all information som framkommer under förfarandet liksom beslut eller skiljedom som meddelas i anledning av förfarandet. Information som omfattas av sekretess får inte i någon form vidarebefordras till tredje person utan de andra Parternas samtycke.

Tveka inte att kontakta oss på info@rekonstruktionsgruppen.se